Valsts institūcijas

Skolas reģistrācijas apliecība

Bibliotēkas reģistrācijas apliecība

Skolas akreditācijas lapa

Izglītības programmu akreditācijas lapas

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienu programmas licence

Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmas licence

Pašvaldība, skola

Skolas nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi (27.01.2016.)

Pagarinātās dienas grupas kārtība

ZPD izstrādes noteikumi

Pētniecisko darbu izstrādes noteikumi

Pētniecisko darbu izstrādes noteikumi sākumskolā