Valsts institūcijas

Skolas reģistrācijas apliecība

Bibliotēkas reģistrācijas apliecība

Skolas akreditācijas lapa

Izglītības programmu akreditācijas lapas

Izglītības programmu licences


Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

Par personas datu apstrādi un aizsardzību attālinātā mācību procesā (Datu valsts inspekcija)

Videokameru uzstādīšana un videonovērošanas veikšana fiziskas personas privātīpašumā (Datu valsts inspekcija)

Pašvaldība, skola

Skolas nolikums (pārstrādāšanas procesā)

Domes lēmums


Skolas pašnovērtējums 2021


JTV uzņemsanas kārtība izglītojamo uzņemsanai 2022./2023.m.g.

Skolēnu uzņemšanas kārtība 7.klasē

Skolēnu uzņemšanas kārtība 10.klasē


Iesniegums (pamatskola)

Iesniegums (vidusskola)


Iekšējās kārtības noteikumi 1.-3.klasei

Iekšējās kārtības noteikumi 4.-12.klasei


Mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi


Informācija par izglītības iestādes veikto personu datu apstrādi


Iesniegums personalizētas viedkartes saņemšanai

Iesnieguma paraugs


Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība


Rīcības plāns Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai


Uzvedības un dalības noteikumi stundās attālinātajā mācību procesā

Kārtība par izglītījamo individuālām konsultācijām klātienē


Apmeklētāju uzturēšanas kārtība