No laikraksta “Zemgales Komunists”

1949.gads. Laikraksts ‘’Zemgales Komunists’’, 1.janvārī – ‘’25.decembrī SB ‘’Spartaks’’ 1.vidusskolas kolektīvs izbrauca uz Šķibes kolchozu ‘’Nākotne’’, lai nodibinātu ciešākus sakarus ar kolchoza fizkultūras kolektīvu. Sacensības liecināja, ka fizkultūras darbs ir labi nostādīts abos kolektīvos. Volejbolā spraigā cīņā uzvaru guva 1.vidusskolas komanda ar rezultātu 15:12, 15:3. Galda tenisa sacensībā 1.vietu ieguva Ilmārs Gaišs (1.vidusskola), otro vietu Kraučuks (Šķibe). Pēc tam 1.vidusskolas fizkultūrieši sniedza mākslinieciskus priekšnesumus. Sevišķi labi skanēja Blantera ‘’Sērīgie vītoli’’ un ‘’Bij putekļos ceļi’’, ‘’Uzvaras rīts’’.’’ M.Veclivnieks.

Jaungada eglīte 1.vidusskolā. Šajā mācību gadā 1.vidusskolā būs 174 izlaidums un atzīmēs 30 gadu jubileju. 29.decembrī Jaungada egītes mirdzumā skolas direktors b.Bērtulis (???) 30.gada izlaiduma abiturientiem pasniedza skolas nozīmes. Nozīmes pasniedzot, b.Bērtulis skolas vadības un skolotāju vārdā silti novēlēja abiturientiem turēt godā skolā gūtās zināšanas un izlietot tās sociālistiskās valsts jauncelsmes darbā.’’ O.Egle, 01.01.1949’’Zemgales Komunists’’

04.01.1949’’Zemgales Komunists’’ – ‘’Mācību gadam sākoties, 1.vidusskolā nodibinājāsmatemātikas pulciņš. Par pulciņa vadītāju ievēlēja 12.klases audzēkni Gunaru Zakenfeldu. Matemātikas pulciņš skolā veic lielu darbu skolnieku sekmju uzlabošanā. Pulciņā regulāri un pēc darba plāna notiek interesantas nodarbības, kurās iztirzā dažādus jautājumus algebrā, ģeometrijā un trigonometrijā. Par vienu no galvenajiem uzdevumiem pulciņš sev izraudzījis cīņu par nesekmību. Matemātikas pulciņa biedri izgatavo arī vērtīgus uzskatāmības līdzekļus matemātikas stundām. Ļoti aktīvi pulciņa nodarbībās ir audzēkņi: komjaunietis D.Bērziņš, G.Zakenfelds, J.Zichmanis un citi. Praktisku palīdzību pulciņa darba organizēšanā un izvešanā sniedz skolas matemātikas skolotāji J.Bērtulis un K. Gotfrids. ‘’O.Silarājs

4.01.1949 – Noslēdzot mācību pirmo pusgadu, Jelgavas 1.vidusskolā 29.decembrī rīkoja sienas avīžu un pulciņu darbu skati. Sienas avīžu skatē par labāko atzina 12.klases sienas avīzi ‘’Abiturients’’. 2.vietu piešķīra 11.b kl. Avīzei ‘’Vētras Putns’’. Kā trešo labāko atzina  11.a kl. Sienas avīzi ‘’Avots’’. Šo avīžu redaktorus apbalvoja ar grāmatām. Šajās dienās skolēni rezumēja arī savu pulciņu darbu. Skolā darbojas vairāki pulciņi, kā vēstures, fizikas, ģeogrāfijas u.c. Vislielāko aktivitāti šajā pusgadā uzrādīja ģeogrāfijas pulciņš skolotājas b.Mednes un skolnieka Gulbja vadībā. Pulciņš rīkojis vairākas nodarbības un ekskursijas. Muzikas pulciņš nav bijis pietiekami aktīvs. Lielākos rezultātus klašu dekorēšanā uzrādīja 10.klase. Pēc skates skolas direktors b.Bērtulis ziņoja par skolas darbu pirmajā mācību pusgadā. Viņš uzsvēra, ka skolēnu sekmes kāpinātas, skolā ir vairāki teicamnieki, kā 12.kl. audzēkņi Bērziņš un Zakenfelds un 9.kl.audzēkņi Jansons un Ūdris.’’ K.Kairis.

4.01.1949 – ‘’Šinīs dienās 1.vidusskolā noslēdzās skolas šacha turnīrs. Pirmo vietu ieguva J.Strautnieks(9.kl.) ar 13,5 punktiem no 14. Otrā vietā palika R.Mankus(10.kl.) ar 12 punktiem. Trešo un ceturto vietu dalīja Pantels(8.b kl.) un Rimševics (11.a kl.) ar 11 punktiem. Vienīgais šachists, kas ar 1.vietas ieguvēju panāca neizšķirtu, bija Zemers(10.kl.)’’J.Mats.

12.01.1949 –Vēstures pulciņš Jelgavas 1.vidusskolā nodibinājies jau ar pirmajām skolas dienām.Pulciņa vadībā ievēlēja skolotāju M.Rasnaču un 11.b klases skolnieku Ķenci. Ļoti lielu vērību vēstures pulciņš pievērsa cīņai ar nesekmību. Pulciņa dalībnieki ir izgatavojuši daudz vērtīgu uzskates līdzekļu, piemērotu vēstures stundām,piemēram dažādas kartes no PSRS vēstures, senās cīņu vietas, Stepana Razina portretu un citu. Pa Jaungada brīvlaiku vēstures pulciņš kopā ar ģeogrāfijas pulciņu rīkoja ekskursiju uz Rīgu, kur apmeklēja muzejus un izstādes. Vēstures pulciņš ir izdevis sienas avīzi ‘’Jaunais vēsturnieks’’. Šai sienas avīzē ir labi atspoguļota vēstures pulciņa darbība. Kā aktīvākos pulciņa biedrus var minēt: A.Prūsi, V.Libertu, Liepiņu un citus.’’ Z.Gailis.

14.01.1949 – ‘’1.vidusskolā krasi uzlabojies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ģeogrāfijas pulciņa darbs. Tas organizēts plānveidīgi, pulciņam priekšzīmīga dokumentācija. Vākos iešūti sanāksmju protokoli un ekskursiju apraksti. Pulciņš izdod savu sienas avīzi ‘’Jaunais ģeogrāfs’’ Pulciņa nodarbībās galveno vērību piegriež referātiem. Tie paplašina un nostiprina zināšanas par mūsu Dzimteni un tās dabas bagātībām. Nesen pulciņa aktīvākais biedrs Majevskis nolasīja referātu par PSRS jaunajām naftas atradnēm. Pēc referāta pulciņa dalībnieki aplūkoja diapozitīvus par PSRS naftas atradnēm, par naftas iegūšanu, pārstrādāšanu un izlietošanu. Lielu vērību pulciņš pievērš ekskursijām. 1.mācību pusgadā notikušas 3 ekskursijas. Iepazinās ar pilsētas ūdenstorni, tā darbības principiem un pilsētas ūdensapgādi. Linu fabrikā iepazinās ar linu pārstrādāšanas gaitu, darba paņēmieniem un darba pirmrindniekiem. Ādu fabrikā iepazinās ar dažādu ādu apstrādāšanas paņēmieniem. Katru ekskursiju pulciņš apraksta speciālā žurnālā. Pulciņš ekskursijās vāc paraugus, no kuriem izgatavo glītas kolekcijas. Pašlaik izgatavotas ādu un linu apstrādāšanas kolekcijas. Bez tam pulciņa biedri izgatavo kartes un diagrammas, kuras lieto ģeogrāfijas stundās. Ar aktīvo darbu pulciņš pirmajā mācību pusgadā izvirzījies par labāko 1.vidusskolā. Sekmju sasniegšanā liels nopelns tā vadītājam b. Gulbim un skolotājai b.Mednei.’’V.Līdums

15.01.1949 – ‘’Šajās dienās Jelgavas 1.vidusskolā skolotājs b.Gustavs nolasīja referātu par Padomju Savienības dabas pārveidošanu, zemes apmežošanu un mežu saudzēšanu. Referātā b.Gustavs ar uzskates līdzekļiem norādīja uz jau apmežojamiem rajoniem un izskaidroja to lielo nozīmi Padomju Savienības saimniecībā, kā arī to, ka tikai mūsu –Padomju valsts, pretstatā buržuāziskai pasaulei, kara rūpnīcām devusi norādījumu, ka ieroču – lielgabalu vietā ražojamas meža stādāmās mašīnas, lai šo lielo darbu, ko nevar veikt cilvēka rokas, varētu mehanizēt. Tur, kur līdz šim nekas neauga, drīzumā parādīsies, simtiem un tūkstošiem gan dienvidu, gan arī pie mums pazīstamie augļu koki, kas dos uzturu cilvēkiem un dzīvniekiem. Mežos augs arī tādi koki, kā ozoli, apses, priedes, kas dos labus un izturīgus kokmateriālus. Kā galvenie pameža augi te būs jāņogulāji un lazdas.’’ G.Nagla

21.01.1949 – ‘’Pie desmitā vēlēšanu iecirkņapar aģitatoriem rosīgi darbojas Jelgavas 1.vidusskolas komjaunieši. Viņi vairākkārtīgi ir apmeklējuši savus vēlētājus, pārbaudījuši vēlētāju sarakstus un izskaidrojuši nolikumu par tautas tiesnešu un tiesu piesēdātāju vēlēšanām. Viņi vēlētājiem stāsta arī par izvirzītajiem tiesnešu un tiesu piesēdātāju kandidātiem. Aktīvākie aģitatori ir Hercogs, Pāliņš un Krampis. Aģitatori savas zināšanas papildina semināros, kuri regulāri notiek aģitpunktā.’’ K.Zars.

22.01.1949 – ‘’1.vidusskolā svinīgo aktu atklāja skolas mācību daļas vadītājs b.P.Bušs. Viņš uzrunāja sirsnīgiem vārdiemskolas saimi un norādīja uz lielā vadoņa izcilo nozīmi cilvēces vēsturē. Referātu ‘’25 gadi bez Ļeņina’’lasīja vēstures skolotāja b. Rasnača. Pēc referāta skolēns Barons deklamēja Sudrabkalna dzejoli ‘’Ļeņins’’ un skolas koris nodziedāja padomju komponistu darbus.’’

22.01.1949 – ‘’Atsaucoties Rēzeknes komjauniešu un jauniešu aicinājumam par masveidīgu jaunatnes iesaistīšanu sportā un fizkultūras darba uzlabošanu 1949.gadā, Jelgavas 1. Vidusskolas fizkultūras kolektīva biedri – komjaunieši un jaunieši – vienbalsīgi nolēma uzņemties un izpildīt 1949.g. šādas saistības: sagatavot GDA normu kompleksa izpildei 76 jauniešus, to skaitāGDA 1 pakāpes normu izpildei – 50 jauniešus. GDA 2 pakāpes normuizpildei 20 jauniešus un EGDA normu izpildei 6 jauniešus. Sagatavot 50 kvalificētus sportistus, to skaitā 4 pirmās klases sportistus, 5 otrās klases sportistus, 30 trešās klases un 11 jaunatnes klases sportistus, to skaitā 10 komjauniešus. Sagatavot 10 sabiedriskus instruktorus un 5 sporta tiesnešus, to skaitā 4 komjauniešus. Nobeigt skolas sporta laukuma izbūvi un ierīkot tur šķēršļu joslu.’’K.Kociņš.

28.01.1949 –‘’ Grāmatu vākšanu kolchozu bibliotekām pilsētā uzņēmusies LĻKJS Jelgavas pils. Komiteja un 1.pilsētas biblioteka. Grāmatu vākšanā lielāku aktivitāti uzrāda skolu jaunatne. Lielāko grāmatu skaitu līdz šim ziedojuši Pedagoģiskās skolas audzēkņi. Viņi kolchoziem devuši 604 grāmatas. Jelgavas 1 un 2 vidusskolu komjaunieši un jaunieši kopā ziedojuši vairāk nekā 1000 grāmatu.’’

29.01.1949 – ‘’Komjaunatnes pirmorganizācija 1.vidusskolā. Plašu sabiedriskās dzīves organizēšanu un aktīvu atbalstu skolotājiem sekmju un skolēnu disciplīnas uzlabošanā pirmorganizācija veikusi pēc Padomju Latvijas atbrīvošanas no vācu okupantiem. Komjaunatnes biedru skaits pastāvīgi aug. Sevišķi liels biedru skaita pieaugums bija īsi pirms VĻKJS 30.gadadienas, kad komjaunatnes rindās iestājās vairāki labākie skolas audzēkņi. Pašlaik pirmorganizācijā 34 biedri. Pirmorganizācijas sekretārs, 11.klases audzēknis V.Liberts lielu vērību veltī komjauniešu politiskā un sekmju līmeņa pacelšanai. Skolā notiek regulāras sapulces, kurās nolasa vērtīgus referātus par literārām, vēsturiskām un starptautiskām tēmām.Katrā klasē darbojas VĻKJS statutu studēšanas grupas. Labi VĻKJS statutu studēšanu organizē 11.a, 11.b un 12. Klašu komjaunieši. Šeit izraisas interesantas pārrunas. Skolas komjaunieši un jaunieši ir pirmrindnieki mācībās. Komjaunieši D.Bērziņš un Ūdris ir skolas teicamnieki. Lielu vērību komjaunatnes pirmorganizācija pievērš fiziskai audzināšanai. Skolā darbojas DOSARM, DOSFLOT, DOSAV un fizkultūras organizācijas. Kopā ar skolnieku komitejas priekšsēdētāju I.Gaisu komjaunatnes sekretārs V.Liberts skolā noorganizējis 14 pašdarbības pulciņus, no kuriem labi strādā Gulbja vadītais ģeogrāfijas pulciņš, dramatiskais pulciņš, ko vada Jēkabsons, jauno tehniķu – vada Paspārne, ķīmijas – vada Bērzājs un vēstures – vada Ķencis. Kopā ar skolnieku komiteju komjaunatnes pirmorganizācija reizi nedēļā izdod sienas avīzi ‘’Darba ritmā’’. Komjaunieši aktīvi iekļāvušies pirmvēlēšanu darbā. Viņi strādā par aģitatoriem. Labākie aģitatori ir komjaunieši Liberts, Viškers, Krampis, Hercogs. Vīgants, Pāliņš, Ūdris un citi.’’O.Silarājs.

5.02.1949 – ‘’1948.g. beigās pārskata vēlēšanu sapulcē, analizējot komjaunatnes pirmorganizācijas darbu, izvērtās dzīvas pārrunas par jauniešu politiskās izglītības līmeņa celšanu. Sapulce atklāja, ka komjaunatnes pirmorganizācijas komiteja nav pietiekoši rūpējusies par komjauniešu un jauniešu politiski idejiskā līmeņa celšanu skolā. Komjaunieši gan mācījās politpulciņā, bet pārējo jauniešu politiskā izglītība bija atpalikusi. Tagad skolā nodibināja lektoriju. Tajā sastāv skolotāji, komjaunatnes pirmorganizācijas, skolas pašdarbības pulciņu pārstāvji un labākie skolnieki. Kopā 22 biedri. Lektoriju vada skolotājs b.Jankovskis. Pie lektorija nodibināts orgbirojs 5 cilvēku sastāvā (b.Jankovskis, Liberts, Paspārne, Pāliņš, Baumanis). Tas vada lektoriju, sadala referātu tematus, kontrolē un pārbauda referātus. Uzsākot lektorija darbu, informācijas par starptautisko stāvokli sniedza skol. Jankovskis un skolas komjaunatnes pirmorganizācijas sekretārs V.Liberts. Tagad, vadoties pēc VĻKJS Jelgavas pilsētas komitejas ieteiktās tematikas, lektorija orgbirojs sastāda darba plānu šī mācību gada otrajam pusgadam. Tematikas galvenie virzieni – lekcijas par Padomju Dzimteni, Staļina piecgadi, komjaunatnes vēsturi, izcilo revolucionāru dzīvi, kā arī zinātniski un literari temati.’’A.Arājs.

9.02.1949 – ‘’Ļeņina komjaunatnes vadībā aug un attīstās miljoni jauniešu par veselīgiem, dzīvespriecīgiem, drosmīgiem un pašaizliedzīgiem Ļeņina – Staļina lielo ideju realizētājiem dzīvē. Šajā atbildīgajā darbā cieši kopsolī jāiet komjaunatnes un fizkultūras vadītājiem. Skaistu piemēru pārējiem komjauniešiem un jauniešiem mūsu pilsētā rāda Pedagoģiskās skolas komjaunieši un fizkultūrieši, kas katru savu uzdevumu veic kopīgi. Plaši skolā izvērsta pašdarbība. Lielu vērību skolas komjaunieši piegriež fiziskajai kultūrai. Skolas fizkultūras kolektīvu vadītājs B.Antonišķis ir izveidojis ļoti spēcīgu sporta aktīvu no skolas komjauniešu un labāko fizkultūriešu vidus. Izcilu vērību Pedagoģiskās skolas komjaunieši piegriež GDA darbam. Skolā nav neviena komjaunieša un komjaunietes, kam pie krūtīm blakus komjaunatnes nozīmei nebūtu GDA vai sporta kvalifikācijas nozīme. Komjaunatnes pirmorganizācijas sekretāre b.Tīrumniece dzīvi interesējas par sportu un kontrolē, kā ar fizkultūru nodarbojas pārējie komjaunieši. Par fizkultūras darba izvēršanu rūpējas arī 1.vidusskolas komjaunatnes pirmorganizācijas sekretārs b.Liberts, kas kopīgi ar fizkolektīvu vadītāju b.Karlovicu skolā radījis masu sportu. 90% skolas audzēkņu aktīvi piedalās fizkultūras sekciju nodarbībās. Bieži komjaunieši fizkultūras kolektīvu un skolas sapulcēs lasa referātus par padomju sporta informāciju.’’O.Silarājs

16.02.1949 – ‘’Izcilas sekmes Jelgavas 1.vidusskolā uzrādījusi nesen nodibinātā smagatlētikas sekcija. Tā 14.februārī noorganizēja smagatletu sacensības. Sacensīibu absolūti labāko rezultātu uzrādīja Laimons Kerus ‘’Daugava’’. Viņš 2 pudu bumbu ar vienu roku uzcēla 90 reizes un 2 pudu bumbas katrā rokā uzcēla 11 reizes – kopā iegūstot 448 punktus. Jelgavas 1.vidusskolas meistarnosaukumu vieglā svarā ieguva Blūms ar 320 punktiem, uzceļot 2pudu bumbu ar vienu roku 48 reizes un 2 pudu bumbas katrā rokā uzcēla 16 reizes. Otro vietu ieguva Krūmiņš ar 244 p. Un trešo Mankus ar 224 p. Vidējā svarā meistarnosaukumu ieguva Rācenis ar 102 p. Otro vietu – Krampis ar 160p.’’ M.Veclivnieks.

22.02.1949 – ‘’Vēl pulkstens nav 6, kad pie 10 vēlēšanu punkta ierodas 50 vēlētāju organizēta gājienā. Tie pilsētas slimnicas darbinieki ar direktoru b.Čaksti priekšgalā. Kad atver vēlēšanu punkta durvis, pirmais biļetenu saņem 1.vidusskolas teicamnieks komjaunietis Dainis Bērziņš.  Viņš un 103 gadus vecā Anna Ulmane kā pirmie nobalso par komunistu un bezpartejisko bloka kandidātiem. – Pirmo reizi, – stāsta b. Ulmane, savā garajā mūžā piedzīvoju tautas tiesas vēlēšanas. Esmu laimīga, ka varu nodot savu balsi par taisnīgāko varu pasaulē.‘’E.Zīle.

22.02.1949 – ‘’Tautas tiesnešu un tiesas piesēdētāju vēlēšanu dienā – 20.februārī, 1.vidusskolā valdīja dzīva rosība. Jau pirms pulksten 5.30 skolā ieradās skolotāji b. Gustavs, Djakonova, Egflīte Vējš un Jankovskis, lai laikā stātos savās vietās vēlēšanu komisijas darbā. Lielu aktivitāti uzrādīja skolas komjaunieši. Komjaunieši darbojās par sakarniekiem, aģitatoriem un dežurantiem 10. vēlēšanu punktā. Labi savus pienākumus veica komjaunieši: Liberts, Baķis, Gulbis, Krampis, Pāliņš, Osis, Bērziņš un citi. Skolas koris un ansamblis skolotāja b.Krašauska vadībā vēlētājiem sniedza labi sagatavotus muzikālus priekšnesumus. Koris izpildīja vairākas padomju komponistu dziesmas. Literārā pulciņa biedri deklamēja.’’ ).Stars.

25.02.1949 – ‘’Šajās dienās Jelgavas pilsētas septiņgadīgo skolu, vidusskolu un Pedagoģiskās skolas dziedāšanas skolotāji apsprieda jautājumu par gatavošanos dziesmu dienai un par dziedāšanas darba uzlabošanu skolās. Apspriedē konstatēja, ka notiek sparīgs darbs skolēnu koru gatavošanā dziesmu dienai. Septiņgadīgās skolās jau iemācītas visas piecas programmā paredzētās dziesmas. Arī 1. Un 2.vidusskolā un Pedagoģiskā skolā ir līdzīgs stāvoklis: iemācītas visa 1 posma dziesmas. Maz aktīvas bijušas līdzšim 3 vidusskola un 5 septiņgadīgā skola. Dziedāšanas skolotāji vienojās atkārtot agrāko gadu pasākumu – rīkot katru pavasari septiņgadīgo un vidusskolu skolēnu apvienoto koru koncertu. Šie koncerti labi palīdz saniegt lielāku koru gatavību dziesmu dienai un padziļina skolas jaunatnē padomju dziesmu kultūru. Jelgavas septiņgadīgās skolas koncertēs aprīļa beigās skolotājas b. Ramanovičas vadībā. Vidusskolas kopā ar Pedagoģisko skolu rādīs sasniegumus maija sākumā. Šinīs koncertos skolas rādīs arī atsevišķu pulciņu pašdarbības sasniegumus.Skolotāji apmainījās arī darba pieredzē par dziedāšanas darba uzlabošanu skolās. Jelgavas skolu dziedāšanas skolotāji netaupīs enerģiju un pūles, lai šovasar dziesmu dienā padomju dziesma skanētu vēl skaistāk kā pagājušajā gadā.’’A.Būre.

25.02.1949 – ‘’23.februārī Jelgavas 1.vidusskolas audzēkņi pulcējās, lai ar svinīgu aktu atzīmētu Padomju Armijas un Jūras kara flotes dienu. Sirsnīgos vārdos skolotājs b. Ameļčikovs pakavējās pie Padomju Armijas uzvarām vainagotajām cīņām kā pilsoņu, tā Lielā Tēvijas karā. Ar audzēkņiem sastapās bijušais latviešu partizans, Tēvijas kara dalībnieks b.Gaišonoks. Īsumā viņš pastāstīja par latviešu partizāņu cīņām vācu aizmugurē. Viņa interesantie stāsti radīja dzīvu sajūsmu skolēnu vidū. Noslēgumā skolas koris nodziedāja dziesmu ‘’Lai Padomju valstij ir slava’’.’’J.Pērkons.

26.02.1949 – ‘’Jau ilgāku laiku 1.vidusskolas audzēkņi kopā ar 2.vidusskolu apmeklē kino izrādes kolektīvi. Šis pasākums radis dziļu atsauksmi visos skolniekos. Kolektīvi apmeklētas filmas ‘’Zvērests’’, ‘’Goda tiesa’’,’’V.I.Ļeņins’’ un citas. Filmas kupli apmeklēja un tās izraisīja dziļākas politiskas jūtas skolniekos. Viņi apsprieda filmu saturu. Skolēni nolēmuši arī turpmāk apmeklēt kolektīvi katru padomju filmu.’’ Dz.Grunte.

26.03.1949. ‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’Fizkultūras darba pieredze rāda, ka masveidīga sporta darba izvēršanai un labu rezultātu sasniegšanai liela nozīme ir pareizi ierīkotiem mācību sporta laukumiem. Pilsētas labākajos fizkultūras kolektīvos, kas ir 3.arodskola un 1.vidusskola, sporta mācību laukumi palīdzējuši radīt masu fizkultūras darbu. Sevišķi plaši pagājušajā gadā bija izvērsts sporta darbs 1.vidusskolas un 3. arodskolas volejbola un basketbola sekcijās. Tā 1.vidusskolā pagājušajā gadā volejbola skolas meistarības izcīņā piedalījās 12 komandas, kas ir vairāk nekā 40% no skolas audzēkņiem. … kas attiecas uz tādu sporta veidu kā vieglatlētika, tad mācību sporta laukums kļūst vēl vairāk nepieciešams. Lēkšanas disciplīnas, sprints un mešana nav iedomājama bez regulāra treniņa.’’O.Silarājs.

9.04.1949. ‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’Šajās dienās Jelgavas 1. un 2.vidusskolas audzēkņi kolektīvi noskatījās filmu ‘’Satikšanās pie Elbas’’. Viņi guva neaizmirstamus iespaidus. Tomēr filmas izrādi traucēja kinomehāniķu paviršais darbs. Latviešu tekstu gandrīz visu izrādes laiku rādīja ar stipru novēlošanos. Sekojot tekstam, iznācz, ka viena un tā pati persona izteica pilnīgi pretējas domas. Skatītāji turpmāk vēlās redzēt pilnvērtīgas izrādes.’’ R.Skuja.

26.04.1949. ‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’Lai gan svētdienas rītā debesis bija apmākušās, Raiņa parkā pulcējās jaunie jelgavnieki – skolu audzēkņi. Vairāk nekā 200 cilvēku bija sanākuši, lai apdēstītu kociņiem Jelgavas-Rīgas šoseju. Daudzi bija paņēmuši līdz darba rīkus. Dziedot dziesmas, skolēni devās uz darba vietu. Šeit viņiem norādīja, kas darāms, sadalīja grupās. Darbs sākās. Līdz plkst.12 bija izraktas 600 bedres jaunajiem kociņiem, iedzīti 1200mietu kociņu nostiprināšanai, izrakti 280 mežeņi, iestādīti 500 kociņi. Koku stādīšanas talkā aktīvi piedalījās 1, 2, un 3.vidusskolas audzēkņi.’’J.Ameļčakovs.

29.04.1949 ‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’21.aprīlī Jelgavas 1.vidusskolas sporta laukumā notika draudzības sacensības volejbolā un basketbolā starp 1.vidusskolas un Pedagoģiskās skolas komandām. Volejbolā labi sagatavoti bija 1.vidusskolas spēlētāji ( Mankus, Zemers, Gaišs, Blūms, Jēkabsons, Krūmiņš, kuri divos setos ar rezultātu 15:9 un 15:4 pieveica Pedagoģiskās skolas 1 komandu. Arī basketbola sīvā cīņā ar rezultātu 22:10 (6:8) uzvaru guva 1.vidusskolas izlases komanda (Gaišs, Blumbergs, Karlovics, Rupenaitis un Leingarts). Šinī spēlē uzvarētāju komandai visvairāk punktu guva Gaišs(8) un Blumbergs(6). Pedagoģiskās skolas komandā labākie spēlētāji bija Čuhalovs un Kļaviņš.’’K.Kociņš

30.04.1949 ‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’Nesen 1.Jelgavas vidusskolā noslēdzās sporta strēlnieku sacensības. Sacensības organizēja skolas DOSARM pirmorganizācija par godu 1.Maija svētkiem. Sacensības izraisīja lielu interesi jauno strēlnieku – dosarmiešu vidū. Individuāli labākos rezultātus ieguva E.Kleinbergs un O.Gulbis, no 50 iespējamiem punktiem 44. Vēl labākie rezultāti A.Kačevskim -42, E.Nātram – 41. O.Gūtmanim -39 un citiem. Komandu vērtējumā labākais sasniegums ir 11.a klases 2.komandai ( Gulbis, Kleinbergs, Nātra, Gūtmanis, Ziemelis).’’E.Apse.

30.04.1949 ‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’Šajās dienās 1.vidusskolānotika kross. 3000m distanci labi veica Kalveitis (10.kl.), ar laiku 11,068 min., 2.vietā ierindojās Valtners (11.b kl.) – 11,169 min.’’M.Lauris.

30.04.1949 ‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’28.aprīlī Jelgavas 1.vidusskolas sporta laukumā notika draudzības sacensības volejbolā starp Jelgavas 1.vidusskolas, Muzikas vidusskolas un Linu vērptuves volejbolistiem. Pirmā spēlē tikās Jelgavas 1.vidusskolas un Muzikas vidusskolas komandas. Spēle beidzās arpārliecinošu 1.vidusskolas uzvaru – 15:5, 15:13. Otrā spēlē tikās 1.vidusskolas un Linu fabrikas komandas, kur spraigā cīņā uzvaru guva 1.vidusskolas komanda ar rezultātu 4:15, 15:6, 15:10.’’ M.Veclivnieks.

30.04.1949 ‘’Zemgales Komunists’’ –‘’26. Aprīlī Jelgavas 1. vidusskolā pulcējās skolu audzēkņi, lai atzīmētu ģeniālā krievu tautas dzejnieka Aleksandra Puškina atceres vakaru. 1.vidusskolas audzēkņi deklamēja dzejnieka dzejoļus, uzveda dramatizējumus un dziedāja dziesmas ar Puškina tekstu. Vakara programmu noskatīties bija ieradušies arī 2.vidusskolas un 3.vidusskolas pārstāvji.’’ I.Ludis.

7.05.1949‘’Zemgales Komunists’’ –‘’… Aktīvi strādā radiominimuma pulciņš arī 1.vidusskolā, kuru vada komjaunietis Viškers. Par godu radio dienai tas pulciņā nobeidzis mācību programmu. Tā biedri tuvākajā laikā uzstādīs skolā radio uztvērēju un iekārtos pārraižu translāciju skolas sporta laukumā. Skolā darbojas arī telefonistu – sakarnieku pulciņš, kuru vada b.Putnaērglis. Daļu mācību līdzekļu izgatavojuši un sagādājuši paši biedri, izmantojot sabojātus aparātus un detaļas. Teorētiskajās mācībās daudz palīdz fizikas skolotājs b.Vējš….’’ O.Gulbis.

13.05.1949‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’Ozolnieku pagasta kolchozs ‘’Ozolnieki’’ 7.maijā beidza sējas darbus. Kolchozniekus šī lielā darba uzvaras dienā apsveikt ieradās kolhoza šefa – Jelgavas 1.vidusskolas direktors b.J.Bērtulis, skolotāji un audzēkņi. Skolas saimi draudzīgi sagaidīja kolchoza ‘’Ozolnieki’’priekšsēdētājs b.Jēkabsons un vairāki desmiti kolchoznieku. Biedrs Jēkabsons, uzrunājot savus šefus, norādīja lielos sasniegumus, kurus kolchoza saime raženā darbā veikusi pavasara sējas kampaņā, kā arī norādīja kolchoza turpmākos uzdevumus darbā. Pēc tam pilsētas ciemiņi kolchoza priekšsēdētāja b.Jansona vadībā apskatīja kolchoza tīrumus. Vakarā Ozolnieku pagasta tautas namā kolchoza šefa – Jelgavas 1.vidusskolas skolotājs b.Vējš nolasīja vērtīgu referātu ‘’Lauksaimniecības mechanizācija’’. Referātam sekoja 1.vidusskolas audzēkņu Barona, Bērzāja, Jēkabsona un citu deklamācija. Skolas koris skolotāja b.Krašauska vadībā nodziedāja padomju komponistu dziesmas. Programmu kuplināja 1.un 2.vidusskolu dramatiskā pulciņa biedru izpildītā luga ‘’Īstā laime’’. Lielu atzinību no kolchozniekiem guva 1.vidusskolas fizkultūrieši par sniegtajiem vingrojumiem vingrošanas sekcijas priekšsēdētāja 11.klases audzēkņa Krampja vadībā.’’O.Silarājs.

13.05.1949‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’8.maijā Jelgavas pilsētas Kultūras namā notika dziesmu dienas ieskaņas koncerts, kurā piedalījās Jelgavas 1.,2. un 3.vidusskolu un Pedagoģiskās skolas kori. Vīru koris skolotāja b.Krašauska vadībā dziedāja Gļinkas ‘’Mana dzimtene’’, Emīla Melngaiļa ‘’Saules tauta’’ un citas dziesmas. No sieviešu kora, kuru diriģē skolotāja b.Ramanoviča, dziedātām dziesmām vislabāk skanēja latviešu tautas dziesmas Jēkaba Mediņa aranžējumā ‘’Rindām auga ozoliņi’’ un ‘’Ziedi mana linu druva’’. Arī skolu apvienotais jauktais koris skolotāja b.Lukševica vadībā guva ievērojamu publikas atsaucību. No jauktā kora dziedātām dziesmām vislielāko iespaidu atstāja Emīla Melngaiļa ‘’Jāņu vakars’’ un Reinholda ‘’Sviniet gaviļu dienu’’. Kora koncertam sekoja atsevišķu skolu pulciņu mākslinieciskie pašdarbības priekšnesumi. Koncerta norises gaita un sasniegtie panākumi rāda, ka skolnieki, gatavojoties pavasara pārbaudījumiem, neaizmirst arī gatavošanos Padomju Latvijas dziesmu dienai, kuru tie ar nepacietību un prieku gaida. Koncertu noklausīties bija ieradušies ap 250 jelgavnieku.’’I.Leja.

18.05.1949‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’15.maijā Jelgavas 1.vidusskolas sporta laukumā risinājās draudzības sacensības volejbolā. Pirmā spēlē satikās Jelgavas 1.vidusskolas un Dzelzceļa volejbola komandas. Spēle beidzās ar 1.vidusskolas uzvaru – 9:15, 18:16, 15:4. Otrā spēlē tikās skolu sastādītā ar darba vietu sastādīto komandu. Ar ļoti labu spēli uzvaru guva skolu sastādītā – 15:8, 15:7, 15:9. Trešajā cīņā tikās Jelgavas 1.vidusskolas 2.komanda ar Arodskolas komandu. Šeit uzvaru guva 1.vidusskolas 2.komanda – 14:16, 15:0, 15:5. Pēdējā cīņā tikās 1.vidusskola ar Pedagoģisko skolu, kur uzvzru guva Pedagoģiskā skola – 9:15, 16:14, 15:9.’’M.Veclīvnieks.

20.05.1949‘’Zemgales Komunists’’ –‘’13.maijā noslēdzās 1.vidusskolas meistarsacīkstes volejbolā. Sacensībā piedalījās pavisam 18 komandas. Pēc sīvām cīņām pusfinālā izvirzījās un satapās 11.a klases un 11.b klases 1 komandas. Uzvarēja 11.b klase. Par pirmo vietu un skolas meistarnosaukumu finālā cīnījās 11.b un 10.klases 3 komanda. Visos trijos setos pārāki izrādījās 10. Klases spēlētāji – Mankus, Zemers, Jēkabsons, Strazds un Juškevics, kas izcīnīja 1.vietu. 2.vietā palika 11.b klases 1 un 3.vietā – 11.a klases 1 komanda.’’ K.Kode.

20.05.1949‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’ 18.maijā Jelgavas 1. Vidusskolas sporta laukumā sākās volejbola kausa izcīņa vīriešu grupā. Kausa izcīņā piedalās 7 komandas – 1.vidusskolas 1 un2, Pedagoģiskās skolas 1un2, Dzelzceļa, Cukurfabrikas, Latvenergo komandas.Pirmajā cīņā tikās 1.vidusskolas 1un2 komanda, kur pārlircinošu uzvaru guva 1 komanda ar rezultātu 15:4, 15:1. Otrā cīņā tikās Pedagoģiskās skolas 1 ar Dzelzceļa volejbolistiem. Ļoti spraigā cīņā uzvzru guva Dzelzceļa komanda ar rezultātu 15:10, 8:15, 15:13. Trešajā cīņā 1.vidusskolas 1 uzveica Latvenergo ar 15:1, 15:5. Ceturtā cīņā Pedagoģiskās skolas 2 komanda uzvarēja Cukurfabrikas komandu ar rezultātu 15:12, 15:7. Ļoti spraiga cīņa izvērsās starp 1.vidusskolas 1 un Dzelzceļa komandu. Lielāka prasme un izturība deva uzvaru 1.vidusskolas komandai, rezultāts 15:2, 16:14, 15:13. Pusfinālā tikās Pedagoģiskās skolas 2 ar 1.vidusskolas 1 komandu, kur pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 15:7, 15:0 guva 1.vidusskola, tā tiekot finālā bez zaudējuma. Komandas satāvs: R.Mankus, J.Jēkabsons, G.Blūms, H.Zemers, I.Krūmiņš, O.Gūtmanis. Atlikušās spēles un finālspēle vīriešu grupai notiks 1. vidusskolas sporta laukumā 24. maijā.’’ M.Veclivnieks.

24.05.1949‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’Šinī mācību gadā viens no aktīvākajiem 1.vidusskolā ir vēstures pulciņš, kuru vada skolotāja b.Rasnača un 11.b klases audzēknis Ķencis. Pulciņa sanāksmēs nolasīti daudzi vērtīgi referāti, piemēram, ‘’Latvijas komjaunatnes cīņas ceļš’’, ‘’Kolektīvo saimniecību priekšrocība pār individuālajām’’ u.c. Bez nolasītajiem referātiem pulciņa biedri strādā arī patstāvīgus pētnieciskus darbus. Sevišķi interesantu un augstvērtīgu darbu izstrādājis 11.a klases audzēknis Ziemelis – ‘’Lielā Oktobra Socialistiskā revolūcija un jaunatne’’. Pulciņš sarīkojis ekskursijas uz Jelgavas apriņķa muzeju un dažiem apriņķa kolchoziem, kur ekskursanti iepazinušies ar kolchozu saimniekošanas veidu. Organizēti vairāki kolektīvi vēsturisko filmu un lugu apmeklējumi, sarīkota pulciņa biedru tikšanās ar Lielā Tēvijas kara dalībniekiem un partizāņiem. Pulciņš izdod savu sienas avīzi ‘’Jaunais vēsturnieks’’. Bez tam pulciņa biedri piedalījušies skolas vēstures kabineta iekārtošanā un izgatavojuši daudzus mācību uzskates līdzekļus, kas atvieglo vēstures vielas izpratni. Visi pulciņa biedri sekmīgi beiguši šī mācību gada svarīgāko posmu un tagad centīgi gatavojas eksāmeniem, izmantodami pašu pagatavotos zīmējumus, diagrammas un kartes mācību kursa atkārtojumam. Aktīvākie pulciņa biedri ir E.Liepiņš, V.Priediens, H.Juškevics, Č.Viškers un citi.’’I.Leja.

24.05.1949‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’21.maijā Arodskolas Nr.3 laukumā sacentās draudzības spēlē Jelgavas 1.vidusskolas un Jelgavas Pedagoģiskās skolasbasketbolisti. Spēlē pārāki izrādījās vidusskolas basketbolisti, kuri pirmo puslaiku noslēdza 9:4 un spēli 18:16 savā labā. Vidusskolas komandas sastāvs: Gaišs, Karlovics, Blumbergs, Rupenaits un Liepa. Pedagoģiskai skolai labākie spēlētāji bija Čuchalovs un Kļaviņš. Jelgavas basketbolisti vēlas, lai tiesnesis b.Feldmanis tiesātu pēc basketbola noteikumiem, kādi pastāv Padomju Savienībā, ne vecajiem, vairs neatzītiem, kā tas notika šajā spēlē.’’L.Krams.

25.05.1949‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’Pilsētas 1.vidusskolā sekmīgi aizritēja divi pirmie pārbaudījumi. Tajos skolas audzēkņi demonstrēja savu gatavību. Pēc pārbaudījumu gaitas spriežot, audzēkņi labi apguvuši mācāmo vielu. Šogad 1.vidusskolu beigs 18 audzēkņi. Absolventi pārbaudījumiem gatavojušies rūpīgi. Sevišķi labi uzrakstīti rakstu darbi. Labākie pārbaudījumu rakstu darbi latviešu valodā un literatūrā ir teicamniekam komjaunietim Bērziņam, Zakenfeldam un Kalniņam. Skolā noorganizētas konsultācijas stundas, kurās audzēkņi vēl atsvaidzina zināšanas priekšā stāvošiem pārbaudījumiem.’’V.Līcis

27.05.1949‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’24.maijā Jelgavas 1. Vidusskolas laukumā noslēdzās pilsētas meistarības un kausa izcīņa volejbolā. Sacensībās piedalījās 12 darba vietu un skolu labākās komandas. Pirmajā cīņā tikās dzelzceļnieku un vidusskolas komandas. Ļoti spraigā cīņā uzvaru izcīnīja vidusskolnieki (15:12, 13:15, 15:12). Reizē ar to vidusskolas komanda izcīnīja tiesības sacensties finālā. Otrajā cīņā Pedagoģiskās skolas 1.komanda pieveica vidusskolas 2.komandu (15:0, 15:5). Bez tam Pedagoģiskās skolas 1. Komanda bez cīņas ieguva uzvaras pār Latvenergo un Cukurfabrikas komandām, kuras nebija ieradušās. Tālāk Pedagoģiskās skolas 1.komanda pieveica dzelzceļniekus (15:10, 15:8) un savas skolas 2.komandu (15:13, 15:2), iegūstot tiesības sacensties finālā. Finālā tikās Jelgavas 1.vidusskolas komanda ar Pedagoģoskās skolas 1.komandu. Pēc sīvas cīņas Jelgavas 1949.gada meistarkomandas nosaukumu un ceļojošo kausu izcīnīja Jelgavas 1.vidusskolas volejkomanda.’’L.Krams.

7.06.1949‘’Zemgales Komunists’’ – ‘’Latvenergo Jelgavas rajona kolektīvs A.S.Puškina 150.dzimšanas dienas atcerei gatavojās jau laikus. Iekārtota fotovitrina, kurā sakopoti dažādi foto uzņēmumi no Puškina dzīves un viņa darbiem. 3.jūnijā Latvenergo Jelgavas rajonā notika plaša strādnieku sapulce, veltīta A.S.Puškina 150.dzimšanas dienai. Interesantu referātu par Puškinu lasīja 1.vidusskolas skolotājs b.Jankovskis.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 + 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>