1951 – 1970

Lilija Granta – direktore, vēstures skolotāja.

Zēnu skolu pārveido par jauktu skolēnu skolu . Disciplīna, padomju tradīcijas augstā līmenī.

1951.gadā direktore Granta no otrās skolas paņēma vienu klasi līdz, atkal zēnu – meiteņu skola. Skolēni negāja pie skolotājiem, bet skolotāji pie skolēniem. Nebija elektrisks zvans.

‘’Skolā aktivizējās mākslinieciskā pašdarbība, fiziskā kultūra un sports, īpaša vērība tika veltīta darbam izmēģinājuma lauciņos rajona kopsaimniecībās, kur skolnieki audzēja cāļus, cūkas, jaunlopus.’’ Vēsta jubilejas buklets ‘’Jelgavas 1.ģimnāzija 1919.-1994.’’

Skolas buklets ‘’Jelgavas 1.vidusskola 1919. – 1989.’’ vēsta – ar 1951./52.m.g. 19 gadus par direktori strādā L.Šarakova (tagad L.Granta). Vidusskolēniem raksturīga liela interese par  māksliniecisko pašdarbību. Dramatisko pulciņu un vokālos ansambļus vada paši audzēkņi. Arī skolotājiem ir savs dramatiskais kolektīvs. Skolēnu priekšnesumos populāras ir fizkultūriešu veidotā ‘’piramīdas’’

Visās klasēs ir ‘’mūsu tēva, skolotāja un vadoņa’’ J.V.Staļina attēli.  Viņa vārds tiek izdziedāts dziesmās, izrunāts dzejoļos, izteikts gramatikas piemēros. Vairāk nekā drūma ir diena, kad šo ģīmetni apvij ar sēru lenti…’’

1952. gada absolventi, 11.klase:
Vilnis Berlands, Vilnis Beitiņš, Augusts Cinis, Laimonis Grinfelds, Uldis Helmanis, Imants Jākobsons, Verners Kochs, Pēteris Kroģeris, Visvaldis Lībietis, Vitalijs Lukševics, Jānis Majevskis, Jānis Meiliņš, Ivars Pantelis, Ēriks Prokopovičs, Harijs Renkulis, Alfreds Trakmanis, Guntis Vētra,
Jānis Vīksna, Ivars Zaķītis, Alfreds Zīriņš, Pārsla Zorenberga.

Elmāra Saknes atmiņu stāsts ”ZZ” 09.05.2014 – ”Pirmais, ko uzzināju par ģimnāzijas lielajiem puikām, ir viņu dižošanās ar ģimnāzistu formas cepurēm. Viņi tās ne tikai centās valkāt, bet darīt to ļoti īpatnējā veidā. Pirmkārt bija jāpārlauž spožais nags un tas jāsašuj ar melnu diegu. Tā bija zīme, ka darīšana ir nevis ar vienkāršu skolēnu, bet ģimnāzistu ar stāžu. Arī formas tērpi tā laika skatījumā nebija nemaz tik krāšņi, bet tos valkāja ar milzīgu lepnumu. Kad vecākais no mūsu komandas veiksmīgi izturēja eksāmenu un tika uzņemts proģimnāzijā, notika kaut kas mūsdienām neraksturīgs – sētā sarīkotas trakulīgas ovācijas. Mūsu Akadēmijas iela bija viena no skaistākajām Jelgavā, jo tā bija asfaltēta. vēl ar asfalta segumu lepojās tikai Slimnīcas iela. Pārējās bija bruģētas ar kalto vai apaļo bruģakmeni. Šodien var dzirdēt nožēlu, ka ielas ir asfaltētas, bet ne bruģētas. Toreiz skatījums bija praktiskāks, jo bruģētās sagādāja daudz darba sētniekiem – vajadzēja kopt, ravēt arī braucamo daļu. Sen esam aizmirsuši to raksturīgo pilsētas troksni, ko radīja pa bruģi braucošie kaltie rati un zirgu pakavu klaboņa. Vai toreiz varēja ienākt prātā, ka būs jānodzīvo vesels mūžs, paies vairāk nekā piecdesmit gadu, bet tolaik visu kārotā naģene būs muzeja eksponāts, kuru jēgu pa īstam sapratīs tikai gados vecie, un lielai jauniešu daļai iekļūšana un izkļūšana no ģimnāzijas būs vienlīdz mazsvarīga.

Pielāgošanās, bet tajšā laikā gudru savas stājas un pārliecības noturēšanas mākslu Elmārs Sakne apguvis jau vidusskolā, kas, savulaik pārtapusi Hercoga Pētera ģimnāzijā un jelgavas Valsts 1.klasiskajā ģimnāzijā, ir tieša ”Academia Petrina” mantiniece. ” Kad mācījos, bija Staļina laiks. Skolotāji runāja, kas viņiem klases priekšā bija jārunā, bet virtuvē sprieda  pavisam ko citu. Skolēni lasīja skolotāju domas par visiem simts procentiem. Viens cilvēks gan atklāti nostājās pret sistēmu, bet zaudēja. Tas bija skolas direktors  Pēteris Bušs. Tūlīt pēc kara bija kāda tiesāšana. Paziņo – kāds cilvēks jānošauj. Kurš par? Rokas pacēla visi, izņemot Pēteri Bušu. Brīnos, kā pēc tam viņu vēl tik ilgi atstāja amatā, bet dzīves direktoram vairs nebija. Viņš bija arī fantastisks literatūras skolotājs – mūsu klasē ļoti emocionāli noskaitīja visu ”Atraitnes dēlu”, izgāja no klases, aizgāja un pakārās,” dramatiskos notikumus atsauc atmiņā Pētera Buša darba pēctecis.” Lāsma Antoneviča.

”Zemgales Ziņas”24.07.2015 Gaitis Grūtups – ”1953.gadā pirmajām klasēm mācības notikavecā koka ēkā Slimnīcas ielā 12. Kaut arī tur bija šauri, starpbrīžos skolēni sapulcējušies lielākajā telpā un gājuši tautiskajās rotaļās ”Kas dārzā?”, ”Tūdaliņ, tāgadiņ” un citās – tā, ka vecā dēļu grīda mazliet šūpojās. ”Neviens nekur projām neklīda. Un tas arī būtu bijis bīstami, jo vēl piecdesmitajos gados daļa pilsētas centra bija drupās,” atceras Biruta Ašmane. Absolventes Astrīda Celma, Lidija Strautiņa, Zina Karepova, Ēriks Beraģis, Rita Sirmoviča, Aina Ūtena, Edīte Lošaka, Māra Eferte un Biruta Ašmane, atzīmējot 55 gadu jubileju, kopš iegūts pamatskolas diploms, spriež, ka vecās, vēl Latvijas brīvvalsts laika skolotājas centās pasargāt bērnus no okupācijas laika negācijām. Pedagogi cēla godā tautas folkloru.”Ja mēs kaut ko nemācējām atbildēt, matemātikas skolotāja Emīlija Leināte dusmīgi sita dūri uz rakstāmgalda un skaitīja:”Antiņ, pūt stabulīti! Prātiņ, nāc mājās!”,” smej Aina Ūtena. Savukārt klases audzinātāja Hilda Majore visādi veicinājusi, lai skolēni  klasē būtu draudzīgi. ”Ja kāds saslima, tad audzinātāja jautāja, kurš uz to pusi dzīvo. Tad viņa pienākums bija aiznest iztrūkstošajam mājas darba uzdevumus,” atceras Lilija Strautiņa.
Skolā bija arī vokālais ansamblis, ko vadīja skolotājs Jānis Zgrunda. Tajā dziedāja arī vēlāk slavenā  estrādes dziedātāja Nora Bumbiere.
Vecajā skolā stundas ar roku iezvanīja veca apkopēja. Ziemā viņa kurināja krāsnis, skola bija silta. Absolvents Ēriks Beraģis atceras, ka piecdesmitajos gados Jelgavā zēniem modē bija neilona kapzeķes. ”Tas, kurš staigāja vilnas zeķēs, skaitījās ”pāķis”. Taču pirmās neilona zeķes bija sarkanas, un kājas izskatījās sarkanas kā stārķim,”smejas Ēriks. Visi salidojuma dalībnieki vienisprātis, ka tīri pieņemamas  bija skolēnu formas. Zēni valkāja naģenes, kas bija nošūtas ar baltu svītriņu (vidusskolā – ar dzeltenu). Savukārt meitenēm bija beretes. ”Reiz uz draudzības sarīkojumu ar Tartu skolēniem es atnācu kleitā, kurai biju uzšuvusi lielu poplīna apkakli, mani izdzina un aizsūtīja mājās pārģērbties. Kā es raudāju!” atceras Zina Karepova. Viņa piebilst, ka rudeņos ļoti jauki bija braukt talkās uz kolhoziem, piemēram, ņemt kartupeļus. Absolventi ar pateicību atceras arī nodarbības skolas sakņu dārzā. Tur gūtās iemaņas, piemēram, piķēšanā, noder vēl joprojām.
”Mūsu skolas laikā paši slaucījām un mazgājām klases, dežūrējām virtuvē, kur mizojām kartupeļus, mazgājām traukus,” stāsta Aina Ūtena. Citi piebilst  - strādājot virtuvē, vēl bija tāds labums, ka paēst  varēja par brīvu.”

1953. gada absolventi, 11.klase:
Gunārs Āboliņš, Ivars Apškalējs, Herberts Brekte, Miervaldis Buchbinders, Ojars Everts, Olģerts Hofmanis, Gunārs Jākobsons, Valdis Juškevics, Rolands Jēgers, Jānis Kalniņš, Zigurds Ķesteris, Ivars Krastiņš, Ivars Ostvalds, Astrids Ozoliņš, Elmārs Sakne, Viktors Svare, Edvīns Šiltlers, Jānis Veilands, Jānis Vējš, Edvins Vīgants, Taiga Alksne, Ilga Andersone, Rūta Apšeniece, Arvīds Balodis, Hedviga Beržinska, Ārija Bolšteine, Gunārs Bulderbergs, Diana Cīrule, Regina Eichmane, Ruta Eiduka, Vita Kāpa, Mirdza Kupše, Laimīte Lukševica, Ludmila Lukševica, Ritvars Niedols, Rija Ozola, Biruta Ozola, Vija Romane, Astra Švītiņa, Ilga Švītiņa, Maija Veidemane, Eduards Rusmanis (ekstern.), Teodors Jorgevics (ekstern.).

1954.g Slimnīcas ielā ‘’mazā skoliņa’’.

1954. gada absolventi, 11.klase:
Kl.audz. sk.Vilks

Maigonis Ābols, Andris Blaumanis, Aivars Daukša, Ilmars Kaufmanis, Andrejs Nikuļcevs, Augusts Ruplis, Mārtiņš Skuja, Guntis Šmits, Māris Steinblums, Edmunds Trompels, Jānis Uldriķis, Jānis Vīgulis, Arturs Ziediņš, Arnis Meiliņš.

1955. gada absolventi, 11.klase:

Arnolds Bartkevičs, Valda Bumbiere, Ina Čače, Rasma Današevica, Vladimirs Einiņš, Ausma Fogele, Inara Gruziņa, Gunārs Karašs, Mintauts Labrencis, Sarmīte-Ināra Liepiņa, Alfons Neimanis, Maiga-Anita Neimane, Zaiga Oga, Helmuts Pavītols, Taisa Seile, Pēteris Stuburs, Maiga Zāģere.

Ojars Auziņš, Jānis Dreismanis, Jānis Grizāns, Gunars Grosmanis, Arnolds Grosbergs, Imants Lapiņš, Tālis Lapiņš, Andrejs Manguss, Arnolds Mežs, Ilmars Neilands, Raimonds Ostvalds, Jurjans Steprāns, Alfreds Sudiks, Jānis Šķipsna, Jānis Urlovskis, Elmārs Zeķe, Romans  Eižvertiņš.

1956. gada absolventi, 11.klase:

Dzintra Banuško, Arnolds Baškevics, Sarmīte Betjāne, Gita Bumbiere, Jānis Greivulis, Gunta Jansone, Jānis Jonikāns, Rasma Kļaviņa, Zigurds Kristaps, Ernests Mickevičs, Leons Pakārklis, Austra Stragauska, Andris Šķiliņš, Jevgēnijs Uzuliņš, Alīse Veismane, Gunars Zariņš, Gunars Zichmanis, Ausma Zīriņa.

Kl.audz. sk.Mežgaile

Irēna Čapa, Irēna Čerenoks, Biruta Danuss-Današevics, Andris Drēska, Olģerts Fogels, Inta Goslere, Regīna Kalēja, Ivars Kārkliņš, Henrijs Kress, Vera Markeviča, Eleonora Meženiece, Harijs Neizarts, Jānis Neliuss, Daina Petermane, Andris Pūpols, Vladislavs Valainis, Andris Saulgriezis, Harijs Zaļums, Rita Roga, Uģis Gods.

1957. gada absolventi:
Kl.audz. sk.Sprūds

Rihards    Bulderbergs 11.kl.
Māris Graudelis    11.kl.
Agris Černovskis 11.kl.
Austris Ilgunas 11.kl. – sudraba medaļa
Valentins Fjodorovs 11.kl.
Juris Kalniņš 11.kl.
Gaida Kreice 11.kl.
Nikolajs  Lastovka 11.kl.
Alda Lipīte 11.kl.
Teodors Mickevičs 11.kl.
Eriks Priednieks 11.kl.
Raimonds Rupeneitis 11.kl.
Imants Straupe 11.kl.
Viskauts Tīlība 11.kl.
Juris Vētra 11.kl.
Gunārs Junde-Zakevičs 11.kl.

Jānis Agals 11.kl.
Edīte Beķere 11.kl.
Guntis Cēsnieks    11.kl.
Jānis Dimants 11.kl.
Edmunds Grandans 11.kl.
Asja Januševska    11.kl.
Zigrīda Jakobsone 11.kl.
Līvija Kalsone 11.kl.
Ieva Medne 11.kl. – sudraba medaļa
Anna Popa 11.kl.
Jānis Rasa 11.kl.
Aija Seisuma 11.kl.
Pauls Sirmais 11.kl.
Jānis Vilks 11.kl.
Andris Ziemelis 11.kl.
Zinaida Voitkāne 11.kl.

1958. gada absolventi:
Kl.audz. sk.Meija Anna
2

Arvids Auziņš, Rasma Bārenīte, Jēkabs Beihmanis, Ārija-Maija Bensons, Rasma Bērzājs, Andris Blekte, Ivars Grinfogels, Māra-Līze Jurevičs, Andris Jurevskis, Andrejs Lasmanis, Agra Liepiņš, Gunta Poga, Velta-Erna Skrapce, Irēna-Regīna Šarko, Ilze Šķipsna, Ira Vidiņa, Aina-Velta Vilmanis,
Leonīds Voitkovs, Sarmīte Zemgals-Zemgalnieks.

Kl.audz. sk.Strautiņa

Vija Blūma 11.kl.
Biruta Bumbiere 11.kl.
Dace Bumbiere    11.kl.
Aleksis Jemeļjanovs 11.kl.
Miervalds Kalniņš 11.kl.
Mirdza Kalniņa    11.kl.
Romualds Konuševskis 11.kl.
Antoņina Leitane 11.kl.
Reinis Liepiņš 11.kl.
Agrita Matuļeviča 11.kl.
Hedviga Nekraša 11.kl.
Viktors Paeglis 11.kl.
Vija Pukinska 11.kl.
Aina Smuidrīte Stašule 11.kl.
Maija Vilka 11.kl.
Alfs Ziverts 11.kl.
Edvīns Zmičerevskis 11.kl.
Ieva-Ruta Steinberga 11.kl.
Pēteris Liepiņš 11.kl.
Kārlis Strautiņš 11.kl.

1959.g. Skolotāju ielā 8 (no 5.klases).

1959. gada absolventi:
Kl.audz. sk.Rasnača

Jānis Belkovskis 11.kl.
Juris Bolšteins 11.kl.
Smaida Dižais 11.kl.
Jānis Helmanis 11.kl.
Dzidra Jēkabsone 11.kl.
Saulcerīte Meija 11.kl.
Maija Pelūde 11.kl.
Andris Pļaviņš 11.kl.
Mārtiņš  Plūme 11.kl.
Inta Rūja 11.kl.
Renāta Rusmanis 11.kl.
Ēriks Skrapcis 11.kl.
Vija Stokmane 11.kl.
Ruta Strazdiņa 11.kl.
Nadežda Streļcova 11.kl.
Guntis Trapencieris 11.kl.
Kārlis Tupiņš 11.kl.
Mirdza Upleja 11.kl.
Marita Zariņa 11.kl.

Kl.audz. sk.Zgrunda

Lilija Adijāne 11.kl.
Jānis Dubins 11.kl.
Brigita Dudare 11.kl.
Viesturs Grubaums 11.kl.
Agris Jaškovskis    11.kl.
Ilgvars Kerevics    11.kl.
Andris Kroņkalns 11.kl.
Gunta Kroņkalne 11.kl.
Ilga Ļuļļa 11.kl.
Staņislavs Maržeckis 11.kl.
Brigita Māske 11.kl.
Ventis Mārums    11.kl.
Imants Pauls 11.kl.
Ausma Resne 11.kl.
Marģers Spalva    11.kl.
Skaidrīte Zukule    11.kl.
Augusts  Zvaigznīte 11.kl.
Jānis Jekševics 11.kl.

Skola 60-os gados

‘’Zemgales Ziņas’’24.07.2015 – Gaitis Grūtups’’1960.gadā beidzot pamatskolu, tos, kuri turpināja mācības vidusskolā, no septītās klases ieskaitīja devītajā. Tieši togad Latvijas pamatskolās notika pāreja no septiņām uz astoņām klasēm. Žurnālistam stāsta arhitekte Biruta Ašmane, kura pati turpināja mācības vidusskolā. ‘’

1960.gadā Skolotāju ielā 6 fizikas kabinets.

Matemātikas skolotāja – Helēna Sičevska

Vakarskolas ēkā skolēni no 8.-11.kl. (mācības tikai latviešu valodā).

Padomju laikā – skolā politinformācija, skolēnu formas. Pastāvēja dažādas akcijas, kurās jāpiedalās obligāti, piem., vienu vasaru klasei un audzinātājai uzdeva audzēt trušus, citu vasaru jāizravē 2ha cukurbietes vai jāpiedalās laukakmeņu vākšanā no laukiem. Stingri aizliegts svinēt Ziemassvētkus, Lieldienas.

60 gados no 9.klases notika ražošanas apmācība (traktoristi, daiļdārznieki).

1960. gadā skolai dārzs jeb izmēģinājuma lauciņš ar siltumnīcu.

60 gados pārgājieni uz Vilces gravu.

Apmēram 60 gados sāka rakstīt ar lodīšu pildspalvu.

1960. gada absolventi:

Rolands     Bārenis     11.kl.
Inara Cimdare 11.kl.
Inta Draule 11.kl.
Pāvils Dzičkovskis 11.kl.
Irēna Gauja 11.kl.
Solveiga Grīvfogele 11.kl.
Staņislavs Hasiaks 11.kl.
Voldemārs Ilgunas 11.kl.
Dagnija Kalniņa 11.kl.
Lidija Kalniņa 11.kl.
Anda Kāpa 11.kl.
Kārlis Kruviņš 11.kl.
Aivars Kugelbergs 11.kl.
Dace Lāce 11.kl.
Ilze Liepiņa 11.kl.
Raimonds Lērums 11.kl.
Andris Meinerts    11.kl.
Pēteris Ozoliņš 11.kl.
Jānis Ruško 11.kl.
Aivars Salnājs 11.kl.
Sofija Siemaškevičs 11.kl.
Lizela Sproģe 11.kl.
Melita Tīruma 11.kl.
Georgijs Uļjanovs 11.kl.
Modris Kreicbergs 11.kl.
Jānis Kačevskis 11.kl.
Dzintra Balčikans 11.kl.
Juris Baško 11.kl.
Pēteris Bogdanovs 11.kl.
Helēna Budjanska 11.kl.
Silvija Grīverte 11.kl.
Vanda Jančiauska 11.kl.
Raimonds Jankauskas 11.kl.
Imants Juberts 11.kl.
Maruta Ķelderis     11.kl.
Jevgenija Korniševa 11.kl.
Ausma Lajuka 11.kl.
Jānis Liepa 11.kl.
Edvīns Ļuļļa 11.kl.
Julijs Mačulis 11.kl.
Marija Maržecka 11.kl.
Vija Mazkalniņa    11.kl.
Guna Pikiere 11.kl.
Ināra Rubene 11.kl.
Livija Salmiņa 11.kl.
Voldemārs Štameistars 11.kl.
Austra Valdovska 11.kl.
Imants Valters 11.kl.
Ilmars Vilsons 11.kl.
Aivars Ūdriņš 11.kl.
Ausma Lajuns 11.kl.

1961. gada absolventi:
Kl.audz. sk.Djakonova

Viktors Briss 11.kl.
Edīte Cinnius 11.kl.
Viesturs Ezergailis 11.kl.
Maija Freimane    11.kl.
Juta Kalniņa 11.kl.
Daina Kristalte 11.kl.
Lonija Kvjatkovska 11.kl.
Daina Lāce 11.kl.
Jānis Meņķis 11.kl.
Dzintars Ozols 11.kl.
Ņika Puķīte 11.kl.
Gunārs Putniņš 11.kl.
Ilga Radziņa 11.kl.
Tālivaldis Rozenštoks 11.kl.
Armīns Slaveiks 11.kl.
Biruta Vaisļa 11.kl.
Kārlis Zukuls 11.kl.

Kl.audz. sk.Černova

Rudīte Dzelme 11.kl.
Miķelis Bičevskis 11.kl.
Dace Jansone 11.kl.
Andris Klaus 11.kl.
Uldis Krīgers 11.kl.
Andulis Krūmiņš 11.kl.
Aina Silava 11.kl.
Iveta Slavska 11.kl.
Biruta Šakne 11.kl.
Dzidra Šimkevica 11.kl.
Nikolajs  Šalkūns-Šalkovskis 11.kl.
Gunārs Trapāns    11.kl.
Irēna Ugarenko    11.kl.
Valdis Valkovskis 11.kl.
Māra Vidiņa 11.kl.
Zigrīda Ziņģe 11.kl.
Jānis Zīriņš 11.kl.
Jānis Zukulis 11.kl.
Tālivaldis Rozenštoks 11.kl.
Ilga Radziņa 11.kl.

1961.g. 1.a – krieviski runājošo bērnu klase

1.b – ‘’sabiedrības krējuma’’ bērnu klase

1.c – darba tautas bērnu klase

1962. gada absolventi:

Inta Aukone 11.kl.
Maija Antrupa 11.kl.
Astrīde Bērziņa 11.kl.
Biruta Bolmane    11.kl.
Brigita Brāķere 11.kl.
Venta Daugaviete 11.kl.
Arvids Drusts 11.kl.
Erika Grīverte 11.kl.
Juris Grundans 11.kl.
Pēteris Kačevskis 11.kl.
Biruta Kiseļukus    11.kl.
Vanda Kuraševica 11.kl.
Inta Lulle 11.kl.
Zigurds Mīļais 11.kl.
Gunta Paugule 11.kl.
Normunds Pavars 11.kl.
Dzintra Putriņa 11.kl.
Uldis Riekstiņš 11.kl.
Anna Saliņa 11.kl.
Vija Tukule 11.kl.
Edvīns Valbaks 11.kl.
Veronika Vanaga 11.kl.
Kārlis Voveris 11.kl.
Silvija Zundure 11.kl.
Olga Vultere 11.kl.
Māra Lukjānova    11.kl.
Sarmīte Trautmane 11.kl.
Daina Tīruma 11.kl.
Henrihs     Šorns 11.kl.
Aija Rusmane 11.kl.
Lidija Skrinda 11.kl.
Vaclavs Kuprēvičs 11.kl.
Maija Kupče 11.kl.
Māra Ksilandere 11.kl.
Andrejs  Krastenbergs 11.kl.
Rita Kalpoviča 11.kl.
Guntis Jurevičjus 11.kl.
Jānis Gertvends    11.kl.
Jevgenijs Fišjukovs 11.kl.
Regina Dobeseks 11.kl.
Andris Baško 11.kl.
Tamara Auziņš 11.kl.
Brigita Zandberga 11.kl.
Irma Balančonoka 11.kl.
Ivars Betjānis 11.kl.
Jānis Bičevskis 11.kl.
Dace Biķerniece    11.kl.
Viktors Briedis 11.kl.
Inta Buša 11.kl.
Anita Gauja 11.kl.
Mārcis Gerhards 11.kl.
Andrejs     Grāvītis 11.kl.
Vija Kalniņa 11.kl.
Velta Kēnigsberga 11.kl.
Ināra Ļaksa 11.kl.
Daina Ņesterova 11.kl.
Ilga Obuhovska    11.kl.
Alīda Reča 11.kl.
Daina Rogaļska 11.kl.
Elza Runce-Runcevič 11.kl.
Jānis Vedļa 11.kl.
Uģis Vilkārsis 11.kl.
Anna Vītiņa 11.kl.
Ojārs Vidiņš 11.kl.

1963. gada absolventi:
Kl.audz. sk.Leja

Viktorija Aizpure 11.kl.
Lilija Cjukša 11.kl.
Baiba Grīnfogele 11.kl.
Una Kļaviņa 11.kl.
Dzintars Kupčs 11.kl.
Jaņina Lipšāne 11.kl.
Velta Ozoliņa 11.kl.
Māris Puksis 11.kl.
Dzintra Prūse 11.kl.
Miervaldis Saša-Zaša 11.kl.
Valdis Lūcis 11.kl.
Dzintars Šteinbergs 11.kl.
Klaudija     Trekačenoks 11.kl.
Anita Zandberga 11.kl.
Melita Zemeris 11.kl.
Atis Zirdziņš 11.kl.
Inta Sīpola 11.kl.
Maiga Kačāne 11.kl.
Rūta Eglīte 11.kl.
Velta Jēkabsone 11.kl.
Skaidrīte Steļmačonoka 11.kl.
Juris Penka 11.kl.
Gunta Laivenieks 11.kl.
Māra Labsvārde     11.kl.
Leons Briss 11.kl.
Sarma Kolrabe 11.kl.
Jānis Brahmans 11.kl.
Ziedonis Gerkens alias Bergmanis 11.kl.
Marija Solotka 11.kl.
Gunārs Urķis 11.kl.
Aivars Līcis 11.kl.
Zigurds Bušenieks 11.kl.
Aleksandrs Rozenbergs 11.kl.
Juris Lilo 11.kl.
Uldis Melhers 11.kl.
Volodja    Zigis 11.kl.
Dainis Grabauskis 11.kl.
Valdis Ans 11.kl.
Uldis Zīmons 11.kl.
1964. gada absolventi:

Ruta Apse 11.kl.
Jānis Auziņš 11.kl.
Biruta Bārtule 11.kl.
Rūta Celma 11.kl.
Māra Čakste 11.kl.
Viktors Gaišenoks 11.kl.
Mārīte Kaplunovska 11.kl.
Voldemārs Petrovs 11.kl.
Aija Priedniece 11.kl.
Tamāra Plavko 11.kl.
Ināra Rinkevica 11.kl.
Malda Saleniece 11.kl.
Māra Siliņa 11.kl.
Aina Skudra 11.kl.
Valda Spricis 11.kl.
Ērika Vendiņa 11.kl.
Vija Vindberga 11.kl.
Pēteris Zīriņš 11.kl.
Velta Bartkeviča 11.kl.
Margita     Proša-Broša 11.kl.
Māra Cigelniece  11.kl.
Ināra Daugaviete 11.kl.
Lidija Doložeka 11.kl.
Ruta Feldmane 11.kl.
Māris Kronis 11.kl.
Dzintra Neilande 11.kl.
Māra Paugule 11.kl.
Jānis Liepa 11.kl.
Tālivaldis Liepiņš 11.kl.
Rasma Pilka 11.kl.
Aldona    Meikulova 11.kl.
Inga Šaliņš 11.kl.
Rasma Stūre 11.kl.
Mudīte    Šimiņa 11.kl.
Aina Valtiņa 11.kl.
Dzintra    Zaurīte 11.kl.
Arturs Zemītis 11.kl.
Jānis Zīmons 11.kl.

1965. gada absolventi:
Kl.audz. sk. Anna Medne

Gunārs Bāgunts    11.kl.
Dainis Blumbergs 11.kl.
Dzintra Bušmane 11.kl.
Andris Bušs 11.kl.
Roberts     Cjukša 11.kl.
Daina Čakste 11.kl.
Mārīte Dābola 11.kl.
Rasma Dūrēja 11.kl.
Alnis Dzelme 11.kl.
Viviāna    Hausmane 11.kl.
Inta Jurevičuite 11.kl.
Jānis Kreilis 11.kl.
Ruta Krieviņa 11.kl.
Gaida Lielanse 11.kl.
Terēza Rakicka 11.kl.
Vija Ranka 11.kl.
Zigurds Strazds 11.kl.
Viesturs Virsaitis 11.kl.
Ilona Zavacka 11.kl.

Juris Apse 11.kl.
Pēteris Auziņš 11.kl.
Antra Bierne 11.kl.
Maija Biezā 11.kl.
Brigita Bole 11.kl.
Aija Feldmane 11.kl.
Vladimirs Gaišonoks 11.kl.
Juris Liepiņš 11.kl.
Līga Pelūde 11.kl.
Regīna Stagiša 11.kl.
Astrīda Stradiņa    11.kl.
Inta Vilciņa 11.kl.
Baiba Vilkarsis 11.kl.
Uldis Zeltiņš 11.kl.
Andris Jumburgs 11.kl.
Mudīte Fogele 11.kl.

1966. gada absolventi:
Kl.audz. sk. Zigrīds Frīdbergs

Zaiga Bensons 11.kl.
Brigita Blumfelde 11.kl.
Andris Burtnieks 11.kl.
Māris Dūrējs 11.kl.
Irēna Ganuļeviča 11.kl.
Staņislavs Gražulis 11.kl.
Loja Helviga 11.kl.
Valdis Hermanis     11.kl.
Ilze Jansone 11.kl.
Ilze Kārkle 11.kl.
Zigismunds Karlsons 11.kl.
Raita Kilbloka 11.kl.
Miervaldis Kundziņš 11.kl.
Regina Ozerska    11.kl.
Vēsma Piekuss    11.kl.
Mirdza Pikšteins 11.kl.
Gunta Skurstenis 11.kl.
Arvīds Sproģis 11.kl.
Irēna Šalkovska    11.kl.
Inta Upeniece 11.kl.
Māris Ūtens 11.kl.
Juris Utināns 11.kl.
Daina Vēja 11.kl.

Kl.audz. sk. Ojārs Brežinskis

Zaiga Bengere 11.kl.
Mairita Biezā 11.kl.
Ilze Čakste 11.kl.
Ruta Dābola 11.kl.
Mārīte Freimane 11.kl.
Maija Grava 11.kl.
Aivars Grīnfelds    11.kl.
Dagnija Kalva 11.kl.
Modris Kukainis    11.kl.
Lauma Ķīvīte 11.kl.
Juris Lapsenbergs 11.kl.
Spodra  Leikuma 11.kl.
Miervaldis Liepa 11.kl.
Zeltīte Liepiņa 11.kl.
Agrita Liparte 11.kl.
Vija Mākule 11.kl.
Pēteris Micāns 11kl.
Austra Zīmeca 11.kl.

Ilga Beijere 11.kl.
Vija Brakmane 11.kl.
Dace Burdais-Burda 11.kl.
Jānis Čūve 11.kl.
Vija Diļevka 11.kl.
Māra Dvorņikova 11.kl.
Lauma Fārneste 11.kl.
Auseklis Granits    11.kl.
Eriks Indriksons 11.kl.
Brigita Kārkliņa     11.kl.
Juris Klīve 11.kl.
Ritma Malēvica 11.kl.
Maija Namatēva 11.kl.
Mārīte Nekraša 11.kl.
Māra Repe 11.kl.
Ilga Ruņģe 11.kl.
Māra Lējēja 11.kl.
Andris Skuja 11.kl.
Jānis Solodkis 11.kl.
Aina Stelmačonoka 11.kl.
Laima Štāls 11.kl.
Inesis Vimba 11.kl.
Māris Vulfs 11.kl.
Ilga Zeriņa 11kl.

Valda Alksne 11.kl.
Māris Āra 11.kl.
Ināra Bārdiņa 11.kl.
Zoja Bulle 11.kl.
Sarmīte    Duntava 11.kl.
Irēna Geiba 11.kl.
Māra Kugrēna 11.kl.
Silvija Kanopka 11.kl.
Regina Kondrāte 11.kl.
Ingrīda Mākulēna 11.kl.
Velta Misēviča 11.kl.
Aija Neilande 11.kl.
Ārija Peikmane 11.kl.
Ženija Romule    11.kl.
Rasma Sloka 11.kl.
Valda Strazda 11.kl.
Juris Vilkaste 11.kl.
Romāns     Eižvērtiņš 11.kl.

10.02.1966 Jelgavas pilsētas Arhitektūras nodaļai. Jelgavas pilsētas Tautas izglītības nodaļa lūdz izgatavot arhitektūras plānošanas uzdevumu Skolotāju ielā Nr8 esošās ēkas rekonstrukcijai. Pārbūve – kapitālremonts nepieciešams sakarā ar to, ka minētā ēka nolietojusies. Jelgavas 1.vidusskola ar 1967./68.mācību gada sākumupāriet uz jaun;am telpām Sarmas ielā, patreizējā centrālā ēka jāremontē, piemēram, strādājošās jaunatnes maiņu skolas vajadzībām ar skolnieku skaitu 560 t.i.24 komplektiem. Jelgavas Tautas izglītības nodaļas vadītājs E.Sakne.

1965./66.m.g.vidusskolā beidza vienlaicīgi 10. un 11.klasi, jo 64./65.m.g.tika valstī izvirzīts jautājums – par mācību saīsināšanu līdz 10 gadiem. Tāpēc šajos laikos sākās paralēlā iespēja apgūt profesiju (traktorista tiesības, ķīmijas laborants).

6.01.1967 Jelgavas pilsētas Arhitektūras nodaļai. Lūdzu izsniegt arhitektūras plānošanas uzdevumu peldbaseina ēkas projektēšanai pie Jelgavas 1.vidusskolas Sarmas ielā. Jelgavas pilsētas Tautas izglītības nodaļas vadītājs E.Sakne.

Ēka Sarmas ielā 2

Agra Kalniņa un Jāņa Āboliņa pētījums 2008.gadā sk.Dzintras Ozolas vadībā.

Ēka celta speciāli vidusskolas vajadzībām. Arhitekts K.Plūksne. Ēka tika celta pēc L2-02-8 projekta. Celtniecības firma –‘’Tipprojekts’’. Projektu pasūtīja PSR Izglītības ministrija un projektu apstiprināja Latvijas PSR celtniecības ministrijas pilsētbūves valsts projektēšanas institūts. Ēka tika paredzēta 1072 skolēniem.

1967.gadā 1.vidusskolai ir jurģi – jāpārceļas uz jauno ēku Sarmas ielā. Īpaša prieka nav, objekts gan nodots lietošanā, tomēr vēl daudz jāstrādā gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājiem, lai varētu sākties mācības.

Pārnākot uz Sarmas ielu 1967.gadā., 1.vidusskolai pievienoja arī krievu valodā runājošos skolēnus. Īpaši izmainījās arī skolotāju kolektīvs. Zinības guva no 1.-11.klasei. Darbs skolā divās maiņās.

Skolotājiem piešķīra vecākā skolotāja titulu, skolotāja – metodiķa nosaukumu

Matemātikas eksāmenos biļetes, kas nodrukātas īpašās grāmatiņās (divi teorētiskie uzdevumi un viens praktisks uzdevums).

1968.g. skolas balli ievada polonēze.

‘’Vidējā izglītība tiek pasludināta par obligātu, un tad ,protams, galvenais nav zināšanas, bet papīrs atestāta veidā,’’ – vēsta skolas buklets’’Jelgavas 1.vidusskola 1919.-.1989.’’

1968. gada absolventi:

1968.gada absolventi un kl.audz. sk.Grifogele
1998.g. absolventi un kl.audz. sk. Grinfogel

Marija Bečis, Aija Bumbiere, Ilze Burdais-Burda, Zenta Dimza, Elga Dzirnekle, Ingrīda Eihmane, Inta Feldmane, Māra Gaidukēviča, Feliks Jasenas, Irēna Kavose, Anita Kronis, Ināra Neiburga, Oskars Priede, Arnolds  Skujāns, Ruta Strads, Ilva Skareniece, Vilnis Zemene, Brigita Pētersone, Imants Joma, Zoja Žbanova, Agris Švalkovskis, Dzidra Šņoriņa, Solita Straume, Austra Rakitova, Valerijs Millers, Gaida Kalniņa, Ilva Kārkliņa, Regīna Kucobina, Andris Jaunģerkēns, Modris Jansons, Inta Gruntmane, Teodors Garuts, Biruta Erbss, Ervīns Ceihners, Gunta Āboliņa, Vulfs Kozlinskis, Ainars Millers, Imants Bārenis, Oskars Priede.

1969. gada absolventi:
Kl.audz. sk. Rozenvalds

Anda Amola 11.kl.
Rasma Akerčenko 11.kl.
Ināra Ābola 11.kl.
Juris Bengers 11.kl.
Lija Biezā 11.kl.
Silvija Butāne 11.kl.
Gunta Dzene 11.kl.
Andris Englands    11.kl.
Guntis Hercs 11.kl.
Janīna Jermoloviča 11.kl.
Kārlis Grinbergs    11.kl.
Jānis Kalniņš 11.kl.
Daina Kārkliņa 11.kl.
Edīte Klubure 11.kl.
Dace Ķīvīte 11.kl.
Zigrīda Līberga 11.kl.
Andris Ozols 11.kl.
Astrīda Peņķe 11.kl.
Gita Rozentāle 11.kl.
Irisa Rozenvalde 11.kl.
Zaiga Šatkovska    11.kl.
Inita Šķirpa 11.kl.
Ingrīda Štauere 11.kl.
Mudīte Trumpe    11.kl.
Ojārs Turčinskis    11.kl.
Dzintra Valta 11.kl.
Velga Vidiņa 11.kl.
Andris Vītols 11.kl.

Kl.audz. sk. Briģis

Gunta Bolceraite 11.kl.
Zaiga Bērziņa 11.kl.
Māra Bērziņa 11.kl.
Jānis Buģins 11.kl.
Ināra Gaile 11.kl.
Juris Golunovs 11.kl.
Biruta Grīnfelde    11.kl.
Laimons Jansons 11.kl.
Ilga Krastiņa 11.kl.
Silvija Kurta 11.kl.
Agnese Maldava 11.kl.
Dainis Millers 11.kl.
Valdis Paspārnis  11.kl.
Vija Rozentāle 11.kl.
Solvita Rozentāle 11.kl.
Skaidrīte Saule 11.kl.
Inese Sviķe 11.kl.
Vitālijs Upenieks 11.kl.
Dagnija    Valtere 11.kl.
Anita Vēja 11.kl.
Rita Valmane 11.kl.

1970. gada absolventi:

Vēsma Ābele 11.kl.
Maruta    Bērziņa    11.kl.
Vaira Buķevica 11.kl.
Vaira Ceihnere 11.kl.
Dzintra    Ceplīte 11.kl.
Pēteris    Dzirkalis 11.kl.
Irēna Feldmane    11.kl.
Astra Grenere 11.kl.
Olita Jansone 11.kl.
Māra Jurēvica 11.kl.
Silvija Lele 11.kl.
Anita Nartiša 11.kl.
Ilga Pluģe 11.kl.
Biruta Podžuma    11.kl.
Skaidrīte Prenclava 11.kl.
Andris Rozenbergs 11.kl.
Aija Skrastiņa 11.kl.
Jānis Zeidags 11.kl.

Kl.audz. sk. Zigrīds Frīdbergs

Guntars     Ārons 11.kl.
Ilga Benze 11.kl.
Uldis Bēvalds 11.kl.
Ilze Brahmane 11.kl.
Irēna Bušmane 11.kl.
Silvija Celms 11.kl.
Marika Čilipenoka 11.kl.
Liāna Degaine 11.kl.
Māra Gasiņa 11.kl.
Alberts    Janševics 11.kl.
Gunta Jurēvica 11.kl.
Aija Kleina 11.kl.
Daina Kuļikovska 11.kl.
Oļegs Lapiņš 11.kl.
Agris Lībergs 11.kl.
Arnis Malējs 11.kl.
Jānis Mucenieks 11.kl.
Juris Ozoliņš 11.kl.
Leokādija Smagars 11.kl.
Benita Torne 11.kl.
Alda Veldre 11.kl.
Uldis Ziediņš 11.kl.
Leonora Mackeviča 11.kl.
Rita Mitkeviča 11.kl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 2 = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>