Krājuma vienības

Skolas muzeja krājuma vienību saraksts:

       1. Oriģināls, Hermīnes Bertas Burkevicas gatavības apliecība, mācījās 1919-1924.g.16.jūnijam Jelgavas ģimnāzijā.
       2. Foto oriģināls ”Eksāmens 20.gados”.
       3. Oriģināls, Irmas Emīlijas Strautnieks ”Gatavības apliecība”, no 1923.-1929.gadam apmeklējusi Jelgavas klasisko ģimnāziju.
       4. Foto oriģināls ”Ģimnāzijas aktu zāle 1924.gadā”.
       5. Dreimanis, P. ”Latvijas vēsture ainās un atsevišķi tēlojumi no vispārējās vēstures, pamatskolas 4.klase”. Rīga: A.Gulbja apgādība, 1925.g.
       6. 1925.gada žetons.
       7. Foto oriģināls ”1925.gada izlaidums”.
       8. Gatavības apliecības oriģināls Irmai Lizetei Gailei, kura no 1920.gada līdz 1925.gada 15.jūnijam mācījusies Jelgavas ģimnāzijā.
       9. Oriģināls, Hermīnes Bertas Burkevics, dzim. 1904.g.26.oktobrī, apliecība nr. 005026, ka ir pilntiesīga pamatskolas skolotāja.
       10. Gustavs, P. ”Ķīmijas pamatjēdzieni”, mācību grāmata skolām un pašmācībai, neorganiskā ķīmija. Valters un Rapa, 1926.g.
       11. 1927.gada žetons.
       12. 1927.gads Valtera un Rapas akciju sabiedrības izdevums P.Dreimanis ”Skolēnu patstāvīgu darbu burtnīca vēsturē” pamatskolas III.klasei.
       13. ”Fizika vidusskolas kurss, pirmās klases kurss” A.Bumbērs, Rīga: A.Gulbis, 1928.
       14. Foto oriģināls ”Jelgavas 1.vidusskolas pedagogi 1929.gadā”.
       15. Foto oriģināls ”Dārzā 1930.g. stāv skol.Kalniņš – zooloģija, ķīmijas skolot. Gustavs P.”
       16. Foto oriģināls ”Ausma Bombona. Rasma Brašmane.”
       17. Foto oriģināls ”1. Jelgavas klasiskās ģimnāzijas 15 izlaidums, 1932/1933”, foto I.Kalcenaus Indriķis, Jelgava, Lielā iela 10.
       18. Oriģināls, Dzidras Elzas Kreidermanis gatavības apliecība 1. Jelgavas Valsts klasiskā ģimnāzija, 1933.g. 14.jūnijs.
       19. Oriģināls, Minnas Upītes skolnieces apliecība, derīga līdz 1934.gada 31.jūlijam. 1.Jelgavas valsts klasiskā ģimnāzijas 4.b klases skolniece.
       20. 1935.g. A.Gulbis, Rīga ”Pirmie soļi matemātikā” 6 daļa, sastādījusi Rīgas skolotāju kopa.
       21. K.Kārkliņš Vārds. Valodas mācība pamatskolas IV klasei. Sakaņots ar 1935.gada pamatskolas programmu. Latvijas skolotāju kooperatīva izdevums, 1936.
       22. Zālītis, Fr. ”Seno laiku vēsture: vidusskolas kurss”. Valtera un Rapas apgāds, 1936.
       23. Zālītis, Fr. ”Latvijas vēsture vidusskolai”. Valtera un Rapas a./s. apgāds, 1937.
       24. 1937.gads ”Vispārīgā ģeogrāfija vidusskolām”, grāmatu apgādniecība A.Gulbis, Rīga.
       25. Foto oriģināls ”Pagalmā 1938.g.27.aprīlī”, foto A.Fridrichsons Jelgavā, Raiņa ielā 2.
       26. Bokalders, J.”Latvijas ģeogrāfija ģimnāziju 3 klasei”. Rīga: Valtera un Rapas apgāds, 1938.
       27. Endzelīns J., Mīlenbahs K. Latviešu valodas mācība. Rīga: Valters un Rapas apgāds, 1938.
       28. Foto oriģināls ”1939.gada septembrī viduskolas sacīkstēs laukumā”.
       29. Kaufmanis K. ”Aritmētikas teorijas atkārtojums jautājumos un atbildēs, Valtera un Rapas akc.sab. apgāds, Rīga: 1939.
       30. Oriģināls, avīžraksts ”Jaunākās Ziņas” nr.92, 1939.g. 25.aprīlis ”Jelgavas pilsētas dāvana hercoga Pētera ģimnāzijai”.
       31. 1940.gada 12.novembra Jelgavas valsts ģimnāzijas pedagoģiskās sēdes protokola nr.26 kopija. Dokumenta oriģināls 26.04.09. nodots Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam. Protokola sējumu ar 124 lpp, laika posmam no 1940.gada 6.jūnija līdz 1943.gada 10.novembrim no iznīcināšanas paglābis Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzijas absolvents Imants Rozenvalds. 2009.gada 26.aprīlī Jelgavas 1.ģimnāzijā Elmārs Sakne.
       32. ”Algebra” vidusskolas kurss, K.Līkums, V.Šitka, A.Veisbergs, ”Latvju grāmata”, 1943.
       33. Jirgensons, B. ”Ķīmija pārveido pasauli”, Rīga: J.Kadiļa apgāds, 1943.
       34. ”Zooloģija” ģimnāzijas 1.klases kursa konspekts, 1946.
       35. Foto oriģināls ”Jelgavas 1.vidusskolas 1946.g.izlaidums. Kl.audz. A.Biters, skolēni – J.Pūpa, V.Purmalis, I.Budriks, A.Sviķis, O.Grants, V.Sviķis.
       36. ”Vispārīgā bioloģija” V.A.Dorfmans, A.A.Paramonovs, I.A.Eskins, Latvijas Valsts izdevniecība, 1946.
       37. ”Jauno laiku vēsture vidusskolām, 1946.g. A.Jēkabsona un V.Vīksniņa apgādībā.
       38. ”Dabas mācība pamatskolām”, 6.klases kurss 1946.g.
       39. Jelgavas 1.vidusskolas karogs (tekstils).
       40. Jelgavas 1.vidusskolas 10.kl. skolnieka Gunara Zakenfelda pierakstu klade ”Somija”, 1947.
       41. ”Viduslaiku vēsture” skolām un pašmācībai. Sastādījis Fr. Zālītis. 1947.
       42. J.Trambergs ”Cilvēks. Anatomija, fizioloģija, higiēna un pirmā palīdzība nelaimes gadījumos”, ģimnāzijas kurss, ”Latvija”1947.g.
       43. Dabas mācība tautskolām, 7 klases kurss, 1948.
       44. ”Latvija 30gados 1918-1948” prof. A.Švābe Vācija, 1948.g.novembris.
       45. 1951.-1954.g. skolēna apliecības oriģināls – Lasmanis Andrejs Teņa d.
       46. Z.Lubāniete ”Rakstu paraugi glītrakstīšanā”, 1954.
       47. 1954./1955.m.g. Jelgavas 1.vidusskolas 8.c klases skolnieka Andreja Lasmaņa dienasgrāmata.
       48. Oriģināls, skolēna braukšanas biļete 1955.gadā, Lasmanis Andrejs.
       49. 1955./1956.m.g. Jelgavas 1.vidusskolas 9.a kl. skolnieka Andreja Lasmaņa dienasgrāmata.
       50. Komjaunieša apliecība, 1956.gads.
       51. ”Dziedāšana 1 un 2 klasei”, Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1956.
       52. 1956./1957.m.g. Jelgavas 1.vidusskolas 10.a kl. skolnieka Andreja Lasmaņa dienasgrāmata.
       53. Foto oriģināls ”Angļu valodas klase 1957./58.m.g. 11.a”
       54. Oriģināls, Lasmaņa Andreja Teņa d. raksturojums, 1958.g.
       55. Foto oriģināls ”7.a klase pie skolas ēkas Skolotāju ielā 8 1959.g.rudenī, tikai meitenes”.
       56. Oriģināls, Pelūdes Maijas Arnolda m. gatavības apliecība, 1959.g. 22.jūnijs, Jelgavas 1.vidusskola.
       57. Kuzņecovs, A. ”Leģendas turpinājums”. Latvijas Valsts izdevniecība, 1959. Ieraksts: Jelgavas 1.vidusskolas absolventam Helmanim Jānim. Direktore L.Šarakova, kl.audz. Rasnača, 1959.gada 22.jūnijā.
       58. 1959.gada Jelgavas 1.vidusskolas rombveida žetons.
       59. Jelgavas 1.vidusskolas viena klases kolektīva foto hronika, 1962.gads.
       60. Foto oriģināls ”Pēdējais zvans 1964.gada pavasarī, skolotāja Biruta Sakne.
       61. 1965. gada piespraude, Jelgavas 1.vidusskolas absolvents.
       62. Goda raksts: LĻKJS Jelgavas pilsētas komiteja apbalvo Jelgavas 1.vidusskolas vecāko pionieru vadītāju Ezergaili Ainu par labu darbu ar pionieriem, 1966.g. 19.maijs.
       63. Mājturība 6.klasei, A.Ludviga, A.Rumpe, M.Šmite, Rīga, Zvaigzne 1967.
       64. 1968.gada piespraude kā piederības zīme Jelgavas 1.vidusskolai.
       65. Dr.N.Vīksniņš ”Latvijas vēsture jaunā gaismā”. Neklātienes lekcijas Latvijas vēsturē Latviešu kultūras seminārā (1960.-1967.). Krolla Kultūras biroja izdevums Oak Parkā, 1968.gadā.
       66. Slaucītājs, L. Zinātnes darbā – draugos ar mākslu. Vaidava, 1969. Ieraksts: Mīļajam studiju biedram Mag.matrh. Arturam Veisbergam ar kundzi – draudzībā, Autors. Denvera 31.10.1969.
       67. Oriģināls, liecība 1.c klase Iveta Ceplīte 1969./1970.m.g.
       68. Oriģināls, liecība 2.c klase Iveta Ceplīte 1970./1971.m.g.
       69. Jelgavas 1.vidusskolas 8.c klases skolnieces Vitāles Hertas kursa darbs par izlasīto grāmatu ”Gaisa iekarošanas vēsture”, 1970.gada 1.aprīlis.
       70. Oriģināls, liecība 3.c klase Iveta Ceplīte 1971./1972.m.g.
       71. Goda raksts: Jelgavas 1.vidusskolas skolotājai Ainai Ezergailei par aktīvu darbību skolēnu tiesiskajā audzināšanā, nepilngadīgo likumu pārkāpumu novēršanā, Latvijas PSR Iekšlietu ministrs J.Brolišs, 1972.g. 9.nov.
       72. Oriģināls, liecība 4.c klase Iveta Ceplīte 1972./1973.m.g.
       73. Krūsutēls Maldis Skreija, autors K.Stārasts, 1973, sarkankoks.
       74. 1973./1974.m.g. Jelgavas 1.vidusskolas 6.b klases skolēna Guntara Spalvas dienasgrāmata.
       75. Oriģināls, liecība 5.c klase Iveta Ceplīte 1973./1974.m.g.
       76. Hercoga Pētera ģimnāzija Academia Petrina 1775-1975. Rakstu krājums. Redaktors Arturs Veisbergs. Ziemeļblāzma, 1974.
       77. 1974./1975.m.g. Jelgavas 1.vidusskolas 5.a klases skolnieces Intas Klubures liecība.
       78. Oriģināls, liecība 6.c klase Iveta Ceplīte 1974./1975.m.g.
       79. Oriģināls, liecība 7.c klase Iveta Ceplīte 1975./1976.m.g.
       80. ”Literatūras hrestomātija 6.klasei”, Rīga ”Zvaigzne”, 1975.
       81. ”Latvijas PSR ģeogrāfija 7.un 8.klasei” V.Graudiņa, K.Kastrone,, Rīga: Zvaigzne, 1975.
       82. Unāms, Žanis. Aiz septiņiem kalniem: Dzīvesstāsts un kultūrvēsturiskas skices. Raven Printing, INC., 1975.
       83. 1975.gada rombveida žetons.
       84. Latvijas PSR Izglītības Ministrija, 1975./1976.mācību gada eksāmenu rakstu darbu temati un teksti, nr.76-17 (aploksne),  uzdevumi matemātikā.
       85. PSRS fiziskā ģeogrāfija 7.klasei, Rīga: Zvaigzne, 1976.
       86. Literatūras teorija. Rīga: Zvaigzne, 1976.
       87. Jaunāko laiku (1917-1939) vēsture 10.klasei. Rīga: Zvaigzne, 1977.
       88. Fizikas uzdevumi 9.-11.kl., Rīga: Zvaigzne,1977.
       89. Latviešu literārās valodas praktikums 9.-10.kl. Rīga: Zvaigzne, 1977.
       90. Oriģināls, liecība 9.c klase Iveta Ceplīte 1977./1978.m.g.
       91. Nozīme ”Politisko dziesmu festivāls Rīga – 1978”.
       92. V.Vītiņš, A.Zeidemanis. Darba kartes tehniskajam darbam 5.klasē. Rīga: Zvaigzne, 1978.
       93. 1978./1979.m.g. Jelgavas 1.vidusskolas 9.a klases skolnieces Intas Klubures liecība.
       94. Oriģināls, liecība 10.c klase Iveta Ceplīte 1978./1979.m.g.
       95. Balva ”Skolēnu Dziesmu un Deju svētki Jelgavā”, 1979.g. (māls).
       96. 1979./1980.m.g. Jelgavas 1.vidusskolas 10.a klases skolnieces Aijas Veceles dienasgrāmata.
       97. 1979./1980.m.g. Jelgavas 1.vidusskolas 10.a klases skolnieces Intas Klubures liecība.
       98. 1979./1980.m.g. Jelgavas 1.vidusskolas 10. klases skolnieces Aijas Veceles dienasgrāmata.
       99. Oriģināls, liecība 11.c klase Iveta Ceplīte 1979./1980.m.g.
       100. 1981.gada rombveida žetons.
       101. 1981.gads, Pateicības raksts skolēnam un vecākiem, Intai Kluburei un viņas vecākiem: mātei Grietiņai Kluburei, tēvam Gustavam Kluburam.
       102. ”Sarkanā krusta” biedrības apliecība, 1981.gads.
       103. Goda vimpelis ”Labākā skolas sanitārā vienība”, 4gab.
       104. Oktobrēna nozīmīte.
       105. Pionieru nozīmīte, divu veidu.
       106. Pioniera svētku cepure ”pilotka”.
       107. Skolas klašu pionieru cepurītes, 8 gab.
       108. Pioniera josta svētku formai.
       109. Norāde telpai ”Pionieru istaba”, stikls.
       110. Pionieru vienības padomes locekļa apliecība.
       111. Komjauniešu nozīmīte, trīs veidu.
       112. Skaitīkļi.
       113. Nošu plakāts dziedāšanas stundām.
       114. 1982.gada rombveida žetons.
       115. Direktores Rasmas Cunskas svētku tērps, 1982.gads.
       116. 1982./1983.m.g. 11.a foto albūms.
       117. Emblēma tērpam ”Lotos 83 Dzirkstele2”.
       118. 1983.gada rombveida žetons.
       119. Skolēna apliecība, 1983.gads.
       120. Latvijas PSR Izglītības Ministrija ”Izlaiduma eksāmenu biļetes” Latvijas PSR vispārizglītojošo skolu 8 klasei ar latviešu mācību valodu 1983./84.mācību gadam.
       121. Latvijas PSR Izglītības Ministrija ”Izlaiduma eksāmenu biļetes” Latvijas PSR vispārizglītojošo skolu 11 klasei ar latviešu mācību valodu 1983./84.mācību gadam.
       122. 1983./1984.m.g. 8.a,8.b, 8.c, 8.d foto albūmi.
       123. Higiēna un veselība. A.Hripkova, D.Koļesovs, Rīga: Zvaigzne, 1984.
       124. 1984.gada rombveida žetons.
       125. Skolēna inventārs slēpošanai skolas sporta laukumā fizkultūras stundās.
       126. Stends ”Instrukcija skolēniem slēpošanas un slidošanas nodarbībām.”
       127. Pioniera kaklauts.
       128. Nozīmīte ”Jelgavas zonas Dziesmu svētki”, 1984.
       129. 1984./1985.m.g.11.a, 11.b, 11.m foto albūmi.
       130. 1984/1985.m.g.8.a, 8.c foto albūmi.
       131. 1985.gada rombveida žetons.
       132. Skolnieces forma, 1985.gads.
       133. 1985./1986.m.g. 8.a,8.b, 8.c, 8.d foto albūmi.
       134. 1985./1986.m.g. 11.a,11.m foto albūmi.
       135. Karogs ”Lotoss 79 Pienenīte, Jelgavas 1.vidusskola 8.d klase” (tekstils).
       136. Atzinības raksts: Latvijas PSR Izglītības Ministrija apbalvo Jelgavas 1.vidusskolas kinoteātra ”STARS”padomi par aktīvu piedalīšanos 1985.gada republikāniskajā skolu kinoteātru konkursskatē un kino izmantošanu skolēnu mācību un audzināšanas darbā. 18.05.1986.
       137. Algebra un analīzes elementi 9.-11.kl., Rīga ”Zvaigzne” 1986.
       138. 1986.gada rombveida žetons.
       139. Lotosa vienības dalībnieces jaka, 1986.gads.
       140. 1986./ 1987.m.g. 8.a, 8.c, 8.d.
       141. 1986./1987.m.g.11.m, 11.a, 11.b.
       142. Atskaņotājs ”Akords” un plates dziedāšanas stundām.
       143. Oriģināls, liecība Jelgavas 1.vidusskola 1987./88.m.g.11.m: Jānis Brants, Gunta Rauga, Normunds Supe, Gunta Majore, Linda Vilka, Indra Brūvere, Uldis Veilands, Dace Melnalksne, Solvita Āmare.
       144. 1987./1988.m.g. 11.a, 11.b, 11.m foto albūmi.
       145. 1987./1988.m.g. 8.a, 8.b, 8.c foto albūmi.
       146. 1987.gada rombveida žetons.
       147. Rakstāmmašīna.
       148. Piespraude ”Uzvarētājs sacensībās”.
       149. 1988.gada rombveida žetons.
       150. Filmu rādīšanas ierīce ”PELENG 800”.
       151. Skolas aktu zāles noformējums, gleznojums, skolas simbols.
       152. Jelgavas 1.vidusskolas norādes kabinetiem (stikls).
       153. Diapozitīvu komplekts – Jelgavas 1.vidusskola, 8.a Edgars Detlavs, gladiolu izstāde.
       154. Diapozitīvu komplekts – Jelgavas 1.vidusskola, 8.a Edgars Detlavs, ražas skate.
       155. Diapozitīvu komplekts 10.b klase ekskursijā ”Jelgava-Palanga–Kauņa”.
       156. Diapozitīvu komplekts 4.d klase bioloģijas kabinets.
       157. Diapozitīvu komplekts  – ziedu izstāde.
       158. Diapozitīvu komplekts – Jelgavas 1.vidusskolas 10.a klases skolnieka Ata Tupiņa veidotie klases ekskursijas diapozitīvi (1976.g. rudens).
       159. Apliecība: ”Latviešu valodas un literatūras skolotāja”, 1988., Brinkus Valija Jura m.
       160. 1988./1989.m.g. 11.a, 11.b, 11.m foto albūmi.
       161. 1989./1990.m.g. 9.a, 9.b, 9.c, 9.d foto albūmi.
       162. 1989.gada rombveida žetons, 67
       163. Dāvana ”Jelgavas 1.vidusskola 1919-1989, 11.a klase 1964.-1989. (māls).
       164. Buklets ”Jelgavas 1.vidusskola 1919-1989”.
       165. ”Prāta Vētras” akordeons
       166. Modeļi izzinot fizikas jomu: Tesla transformators, Elektrostatiskā mašīna, Debess sfēras modelis.
       167. Vizuālā māksla, uzskates materiāla elements  ”Klusā daba – gludeklis”.
       168. Lasāmā grāmata Latvijas vēsturē. V.Aņisimova, H.Strods. Rīga: Zvaigzne, 1990.
       169. 1990.gada rombveida žetons, 68.
       170. Ieraksts videokasetē  – skolas TV raidījums sakarā ar skolas statusa maiņu – 1991.g.
       171. Ieraksts videokasetē 30.04.1992. – Norteles komercskolas (Zviedrija) viesi skolā.
       172. 1991./1992.m.g. 12.a, 12.h, 12.m foto albūmi.
       173.  1991./1992.m.g.9.a, 9.b, 9.c, 9.d  foto albūmi.
       174. Oriģināls, liecība Jelgavas 1.vidusskola 9.d 1990./1991.m.g. – Jānis Buivids, Iveta Dzelzīte, Dace Vitovska, Edmunds Balodis, Gita Gertnere, Dainis Rozenfelds, Vilnis Lībietis, Sergejs Račiks, Kaspars Brolišs, Janīna Eižvertiņa, Ieva Riekstiņa, Aivars Egle, Gita Glaudāne, Renārs Hausmanis.
       175. 1990./1991.m.g.12.a,12.m foto albūmi.
       176. 1990./1991.m.g.9.a,9.b, 9.c foto albūmi.
       177. 1991./1992.m.g.9.c foto albūms.
       178. 1991.gada rombveida žetons.
       179. Jelgavas 1.vidusskolas 5.c klases pionieru pulciņa hronika.
       180. Jelgavas 1.vidusskolas žetongredzens.
       181. Jelgavas 1.ģimnāzijas karogs (gobelēns).
       182. Fizikas pamati 1.un 2.daļa. Rīga: Zvaigzne, 1992.
       183. Informātika: eksperimentāla mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1992.
       184. Ieraksts videokasetē  – Elmāra Saknes intervija skolas radio (ģimnāzijai 1 gads).
       185. Ieraksts videokasetē  – skolēnu intervija skolas radio (ģimnāzijai 1 gads).
       186. 1992.gada žetons, Jelgavas 1.ģimnāzija.
       187. 1992./1993.m.g. 9.d klases skolēna Kaspara Kapicka liecība.
       188. 1992./1993.m.g. 12.m, 12.h, 9.a, 9.b, 9.c, 9.d foto albūmi.
       189. 1992./1993.m.g. 12.m, 12.h, 9.a, 9.b, 9.c, 9.d foto albūmi.
       190. T-krekls, praktisks projekts ”Mani iedvesmo latviešu etnogrāfiskās rakstu zīmes.
       191. Ieraksts videokasetē 12.kl.izlaidums – 17.06.1993.
       192. Jelgavas 1.ģimnāzijas 10.a 1993./1994.m.g. klases žurnāls.
       193. Latvijas Republikas Izglītības, kultūras un zinātnes ministrija Vidusskolas izlaiduma eksāmenu biļetes 1993./94.mācību gadam. Rīga: Zvaigzne, 1994.
       194. Melns koppapīrs (Līgas Kriķītes dāvinājums).
       195. 1993./ 1994.m.g. 12.f, 9.m, 9.h, 12.v foto albūmi. 1993.gada piespraude kā piederības zīme skolai, divi dizaini, 74.
       196. Ieraksts videokasetē – skolas 85.jubileja.
       197. Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija izglītības satura un eksaminācijas centrs Viktorija Kagaine un Veronika Usāne ”Bioloģijas programma 5.-12.klasei”, Rīga 1994.
       198. Jelgavas 1.ģimnāzijas attīstības plāns 1994.-2000.
       199. 1994./1995.m.g. 12m, 9d, 9.v, 9m, 9h  foto albūmi.
       200. Ieraksts videokasetē 7.02.1995 – Norteles komercskolas Zviedrija) viesi skolā. Draudzībai 5.g.
       201. Jelgavas 1.ģimnāzijas 6.c 1995./1996.m.g. klases žurnāls.
       202. 1995.gada žetons, Jelgavas 1.ģimnāzija, 76.
       203. Skolas avīze ‘’Mēs un Jūs’’ Nr.1, 1995.gada 27.oktobris – izdevējs 10.h klase.
       204. Skolas avīze ‘’Mēs un Jūs’’ Nr.1, 1995.gada 1.decembris – izdevējs 10.h klase.
       205. Skolas avīze ‘’Mēs un Jūs’’ Nr.1, 1996.gada 15.aprīlis– izdevējs 10.h klase.
       206. Stendi: ”Senā Jelgava”, ”Jelgava laikā starp kariem”.
       207. Jelgavas 1.ģimnāzijas 12.a 1996./1997.m.g. klases žurnāls.
       208. 1996./1997.m.g.9.b foto albūms; 1996./1997.m.g. 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 12.a, 12.m foto albūmi.
       209. Jelgavas Domes pateicības raksts: Jelgavas 1.ģimnāzijas direktora vietniecei Dzintrai Giedrikai par mērķtiecību skolēnu ārpusstundu un audzināšanas darba vadībā. Domes priekšsēdētājs U. Ivans, 1997.g. 26.septembris.
       210. 1997./1998.m.g.12.a, 12.m, 12.h foto albūmi.
       211. 1997./1998.m.g. 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.e foto albūmi.
       212. 1998.gada žetons, Jelgavas 1.ģimnāzija, 79.
       213.  Ieraksts videokasetē 25.09.1998 – skolotāju ekskursija uz Saulriešiem.
       214.  Ieraksts videokasetē 17.11.1998 – Latvijas valsts 80.g.d.veltīts pasākums.
       215. Ieraksts videokasetē  absolventu kauss basketbolā 1998.g.rudenī (74 min.). Spēlē ‘’Prāta Vētra’’, Absolventi 86, Siļķe un Co, Skudra un Co, Jelgavas 1.ģimnāzija.
       216. Arnis Blumbergs ”Latvijas cilvēks”,  laikraksts ”Latvijas Vēstnesis”, Latvijas fotomākslinieku savienības fotofonds, Rīga 1999.
       217. Filozofija. Mācību programmas vidusskolai. Rīga: Izglītības satura un eksaminācijas centrs, 1999.
       218. Kora un deju kolektīvu identitātes zīmes svētkiem Rīgā: tekstils,plastikāts.
       219. Ieraksts videokasetē 25.02.1999 – konkurss ’’Uzmanību – elektrība’’.
       220. Ieraksts videokasetē 19.03.1999 – koru skate Valsts ģimnāzijā.
       221. Ieraksts videokasetē  26.03.1999 – sporta diena skolā.
       222. Ieraksts videokasetē  01.05.1999 – pilsētas skolu ielu stafete.
       223. Ieraksts videokasetē salidojums 1999.gada maijā (skolas 80.gadadiena).
       224. Buklets, veltījums skolas 80. jubilejai.
       225. Ieraksts videokasetē 12.kl.izlaidums 1999.gads.
       226. 1998./1999.m.g.12.a, 12.m, 12.h foto albūmi.
       227. 1998./1999.m.g. 9.a,9.b, 9.c, 9.e foto albūms.
       228. 1998./1999.m.g. 5.-12.klašu foto albūms.
       229. Atzinības raksts: Izglītības un zinātnes ministrija apbalvo Jelgavas 1.ģimnāzijas kolektīvu par radošu darbu skolas vēstures izpētē, tradīciju veidošanā un kopšanā, inovatīvu darbību starptautiskos projektos modernu mācību tehnoloģiju ieviešanā un sirsnīgi sveic skolas 80 gadu jubilejā. Ministrs J.Gaigals 1999.gada maijā.
       230. Ieraksts videokasetē 08.02.1999 – Skolēnu ZPD latviešu valodā aizstāvēšana zālē (4,5 min).
       231. Ieraksts videokasetē 05.02.1999 – Žetonu vakars (48 min.)
       232. Ieraksts videokasetē 15.09.1999 -  skolēnu ekskursija uz Kurzemi.
       233. Ieraksts videokasetē 01.10.1999 – Skolotāju dienas pasākums (12min.).
       234. Ieraksts videokasetē 02.10.1999 – skolēni un vecāki nāk skolā.
       235. Ieraksts videokasetē 10.10.1999 – ieeja skolā – skolas logo.
       236. Ieraksts videokasetē: trimdas latvietis Arvīds Bolšteins dāvā skolai Latvijas enciklopēdiju 4 sējumos.
       237. Ieraksts videokasetē 25.10.1999 – viesi no Zviedrijas – projekts Solar energy in Schools.
       238. Ieraksts videokasetē 16.11.1999. Skolotāju streiks (25min.)
       239. Ieraksts videokasetē 17.11.1999. Valsts gadadienas svinīgais pasākums skolas zālē (16.min).
       240. Ieraksts videokasetē 22.12.1999. Ziemassvētki (34 min.).
       241. Ieraksts videokasetē 01.03.2000. Erudīts.
       242. Ieraksts videokasetē 10.03.2000. Dobeles vidusskolas kora viesošanās Jelgavas 1.ģimnāzijā (11 min.)
       243. Ieraksts videokasetē 30.04.2000. – Zemgales reģiona skolu koru skate (38.min.).
       244. Ieraksts videokasetē 03.05.2000. – pilsētas skolu ielu stafete.
       245.  Jelgavas 1.ģimnāzijas darba plāns 1999./2000.mācību gadam.
       246. 1999./2000.m.g. 9.a, 9.f, 9.b, 9.d foto albūmi.
       247. 1999./2000.m.g. 12.m, 12.h foto albūmi.
       248. 1999./ 2000.m.g. 5.-12.klašu foto albūmi.
       249. Andra Ozola ”Atceras izsūtītos ģimnāzistus”, Zemgales Ziņas, 05.05.2000.
       250. Ieraksts videokasetē 02.02.2000. Skolēnu un bruņoto spēku karavīru basketbola spēle (26.min)
       251. Ieraksts videokasetē – pedagoģiskā kolektīva sēde ar skolēnu domes piedalīšanos.
       252. Ieraksts videokasetē – skolotāju sporta diena.
       253. Ieraksts videokasetē 26.04.2000 -7.kl.’’Erudīts’’ – ‘’Veselīgs uzturs’’.
       254. Ieraksts videokasetē 1.05.2001. – 1.maija ielu stafete.
       255. Ieraksts videokasetē 4.05.2000 – piemiņas ozola stādīšana pie skolas.
       256. Ieraksts videokasetē 8.05.2001. – projekta Baltic Week pasākums skolas zālē.
       257. 2000./2001.m.g. 5.-12.klašu fotoalbūmi.
       258. 12.d 2001.gada izlaiduma foto albūms.
       259. 2000./2001.m.g. 9.b, 9.c foto albūmi.
       260. Pašgatavota skolēnu dāvana skolai jubilejā, kopdarbs, tekstildarbs.
       261. Skolēnu gleznojumi uz stikla un auduma.
       262. Stends ”Vēsture. Piedāvā. Iespējas. Absolventi.” Jelgavas 1.ģimnāzijai 80 gadu jubileja.
       263. Balva ”Mumiņa ceļojošais kauss futbolā”.
       264. Dāvana, futbolbumba ar ”Prāta Vētra” dalībnieku parakstiem.
       265. 2001.gada žetons, Jelgavas 1.ģimnāzija, 82.
       266.  Bijušās direktora vietnieces mācību darbā Rasmas Cunskas atmiņu stāsts par direktora vietnieci audzināšanas darbā Dzintru Ceplīti – Giedriku.
       267. 2001./2002.m.g. 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.f foto albūmi.
       268. 12.a, 12.b, 12c, 12.d, 12.e foto albūmi.
       269. 2001./2002.m.g.5.-12.klašu foto albūms.
       270. 2001./2002.m.g. Jelgavas 1.ģimnāzijas 10.c un 11.d ieskaišu grāmatiņas.
       271. Atslēga (koks) – mūsdienīgākais un modernākais mājturības kabinets Latvijā, 2002.gada 28.februāris.
       272. Piespraude ”Direktora vietniece izglītības jomā”, Ilze Arhipova.
       273. Piespraude ”Matemātikas skolotāja”,   Solomeja Bula.
       274. Skolotāja un skolēnu piederumi algebras un ģeometrijas stundām.
       275. 2002./2003.m.g. 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.e, 9.f foto albūmi.
       276. 2002./2003.m.g. 12.a, 12.b, 12.d foto albūmi.
       277. 2002./2003.m.g.6.-12.klašu foto albūms.
       278. Pateicība Jelgavas 1.ģimnāzijas muzejam (muzeja vadītāja Baiba Geidāne) par veiksmīgu piedalīšanos Latvijas skolu muzeju konkursā un sveicot Latvijas Republikas 85.gadskārtā. Izglītības un Zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra direktors R.Beinarovičs.
       279. Vita Hermane ”Latviešu valoda 9.-12.klasei”, vingrinājumu testi, RaKa, 2003.
       280. LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts, Anita Aizsila ”Izglītības problēmas senajā sabiedrībā”, mācību līdzeklis, Jelgava 2003.
       281. Balva ”Zemgales reģiona skolu 1.palīdzības sniegšanas sacensības 3.vieta vidusskolu grupā” 07.06.2003.
       282. ”Baltic Week” Jelgava 2003, prezentT-krekls.
       283. 12h klases karogs ar devīzi ”Roku rokā droši kopā!”, 2003, -audums, koks.
       284. Ieraksts videokasetē direktora intervija sakarā ar Baltic Week.
       285. Ieraksts videokasetē Baltic Week festivāls pilsētā – 2004.g.
       286. 2003./2004.m.g. 9.g klases foto albumi.
       287. 2003./2004.m.g.12.b foto albums.
       288. 2003./2004.m.g. 7.-12.klašu foto albums.
       289. Tērps skolas korim (diriģente Sarma Rudzutaka).
       290. Skolas sporta komandas tērps.
       291. Jelgavas 1.ģimnāzijas žetongredzeni, septiņi  dizaini.
       292. 2004./2005.m.g. 7.-12.klašu foto albūms.
       293. Jelgavas 1.ģimnāzijas Iekšējās kārtības noteikumi, 2004.g. 2.sept.
       294. Atzinības raksts –  Jelgavas Izglītības pārvalde izsaka atzinību Jelgavas 1.ģimnāzijas kolektīvam par piedalīšanos pilsētas bioloģijas kabinetu skate 2004./2005.m.g. un par bagātāko mācību līdzekļu nodrošinājumu (vidusskolu grupā). 25.08.2005.
       295. Jelgavas 1.ģimnāzija – projekta 2.kārtas pilotskola Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas ”Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” projekts ”Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” 2005.gada 20.jūlijs – 2008.gada 20.augusts.
       296. 2005./2006.m.g. visu skolēnu kopīgs foto albūms.
       297. 2005./2006.m.g. 9.f foto albūms.
       298. 2005./2006.m.g. 12.a foto albūms.
       299. 2005./2006.m.g. Jelgavas 1.ģimnāzijas –  Nolikums par uzvedības vērtējumu. Nolikums par ieskaišu sistēmu. Darba drošības instrukcijas un rīcības plāni ārkārtas situācijās.
       300. Apliecinājums. Jelgavas 1.ģimnāzija piedalās Junior Achievement-Young Enterprise Latvija (JAL) programmās 2005./2006.mācību gadā.
       301. Ieraksts videokasetē -  skolas teātra izrāde Vulfs ‘’Līnis murdā’’.
       302. CD ”2006.gada filma – iesvētības”
       303. 2006./2007.m.g. 12d, 12b foto albumi.
       304. 2006./2007.m.g. 7.-12.klašu foto albūmi.
       305. Valsts aģentūras ‘’Akadēmisko programmu aģentūra’’ apliecinājums, ka Jelgavas 1.ģimnāzija no 2006.gada 1.augusta līdz 2007.gada 31.jūlijam darbojās Eiropas izglītības programmas SOCRATES apakšprogrammas Comenius 1 starptautiskā skolu projektā ‘’Apkārtējās vides apzināšana’’.
       306. LLU Tehniskā fakultāte Izglītības un mājsaimniecības institūts Anita Aizsila ”Skolotāju izglītība Jelgavā”, 2007.
       307. LLU Tehniskā fakultāte Izglītības un mājsaimniecības institūts Anita Aizsila ”Ievērojamie latviešu pedagogi”, mācību līdzeklis, 2007.
       308. ”Elza no Elku ielas” Helga Ingeborga Melnbārde, Oļģerts Šalkonis, ”Mansards”, 2007.
       309.  CD ”Skolotāju diena 2007”
       310. 2007./2008.m.g. 7.-12.kl. foto albūms.
       311. 2007./2008. m.g. 12b foto albūms.
       312. Balva ”Zemgales reģiona 2.pusfināls 2008 –  2.vieta 10.-11.klašu grupā ZZ čempionāts.
       313. Mācību programma vidusskolai 2008./2009.m.g. Tehniskā grafika. Olafs Vronskis.
        Jelgavas 1.ģimnāzija.
       314.  Ieraksts DVD  25.04.2009. ‘’Jelgavas 1.ģimnāzijai 90.gadu jubileja’’.
       315. Buklets – burtnīca pierakstiem ”Jelgavas 1.ģimnāzija”, veltījums skolas 90.jubilejai.
       316. Kalendārs 2009 ”Jelgavas 1.ģimnāzija vēstures laika griežos”. Autors U. Mežots.
       317. CD ar 2009.gada 6.marta ”Žetonu vakara” ieraksts.
       318. Balva (stikls) – konkurss ”Balsis”, Jūrmala, 2009.
       319. ”Caur manu sirdi”. Maigas Tabakas dienasgrāmata no 1941.06.10 līdz 1945.08.17 Jelgavas apriņķa stāsti par cerībām un cīņu. Gaitis Grūtups, 2009. Ieraksts: Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai no grāmatas sastādītāja. Gaitis Grūtups. 15.10.2013.
       320. Alises Marijas Priedītes 2009./2010.m.g. oriģinālskice skolas garderobes sienai.
       321. 2009./2010.m.g. 7.-12.klašu foto albūms.
       322. 2009./2010.m.g. 12.a foto albūms.
       323. Pateicība Jelgavas 1.ģimnāzijai. Projekta vadība un speciālisti pateicas skolas administrācijai, skolotājiem un skolēniem par dalību un sniegto atbalstu dabaszinātņu un matemātikas nedēļas ‘’Domā citādāk! Eksaktāk!’’ pasākumos. Pateicamies skolas komandai par atsaucību, ieinteresētību un uzņēmību, organizējot atvērto durvju dienas savā skolā. 31.08.2010.
       324. CD ar 2011.gada marta ”Žetonu vakara” ierakstu.
       325.  2010./2011.m.g. 7.-12.klašu foto albūms.
       326. Jelgavas 1.ģimnāzijas 12.c foto albūms, 2010./2011.m.g.
       327. Jelgavas 1.ģimnāzijas prezentpildspalvas, divi dizaini.
       328. Jelgavas 1.ģimnāzijas prezent T-krekls ar skolas logo.
       329. Jelgavas 1.ģimnāzijas priekšauts ar skolas logo, darbam skolas mācību virtuvē.
       330. ”Prāta vētra”, 2011.g. kalendārs ar grupas dalībnieku autogrāfiem.
       331.  2011./2012.m.g. 7.-12.kl. foto albūms.
       332. Jelgavas 1.ģimnāzijas 11.a klases skolēna Oskara Bērziņa liecība.
       333. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas prezentpildspalva ar skolas logo.
       334. Jelgavas 1.ģimnāzija. Pašnovērtējuma ziņojums. Jelgava 2012.
       335. 2012./2013.m.g. 7.-12.klašu foto albūms.
       336. 2012./2013.m.g 12.a foto albūms.
       337. Identifikācijas lenta ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” ar apliecību, Jelgava, Latvija 2013.
       338. Buklets ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola”, piedāvājums 2013./2014.m.g.
       339. CD ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 95 gadu jubileja – 03.05.2014”
       340. 2013./2014.m.g. 1., 5. -12.kl. foto albums.
       341. 2013./2014.m.g.12.a foto albūms.
       342. 2014.gada ”Absolventu kausa” zelta, sudraba un bronzas medaļas.
       343. CD ”Inženieru dienas Jelgavā 2015’’.
       344. ”Mūsu koks”, Skolotāju diena 2015.
       345. 2014./2015.m.g. 1.,2.,5.-12.klašu foto albūms.
       346. Apliecinājums ”Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes veicināšanas balva 2016, 500eiro.
       347. Apliecinājums par Gunta Nordmaņa ”Viasat” pasākumā ”Mīļumvakars”iegūtajiem 697 eiro Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai.
       348. Grāmatzīme ”Dzejritenis 2016”.
       349. 2016./2017.m.g. ”Talantu parādes” apbalvojuma nozīmīte ”Jautrie. Talantīgie. Veiklie. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola”.
       350. Dāvana no Smiltenes pedagogiem – krūzīte un paliktnītis ar pilsētas logo.
       351. Grāmatzīme ”Esi sveicināts Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”.
       352. Buklets ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola”.
       353. Sākumskolas vizuālās mākslas darbi ”Portrets”, veltījums Elzas Radziņas 100 jubilejai.
       354. DVD-R ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, teātra studijas uzvedums ”Skaļā klase”, vadītāja Aija Treija, 2017”.
       355. Krūze ar skolas logo, 2017./2018.m.g.
       356. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas teātra afiša Kārlis Skalbe ”Ziemeļmeita”. Pirmizrāde 22.03.2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 − = 6

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>