1981 – 1984

1981.g.septembris – decembris, direktore Juzefa Blumberga

Direktore. Fizkultūras skolotāja. Darbīgs, laipns cilvēks ar organizatora spējām. Deju kolektīva vadītāja. Norises skolā pati centās vadīt.

Direktores amatu atstāja, jo notika viņas audzināmās klases puišu ‘’demonstrācija pret toreiz pastāvošo režīmu’’.

1981. – 1984.g., direktore Rasma Cunska

Direktore. Ģeogrāfijas skolotāja, mācību daļas pārzine. Internacionāla audzināšana. Beigusi Latvijas Valsts universitātes ģeogrāfijas fakultāti. Aktīvs vecāku padomes darbs. Veiksmīgas vadības komandas izveide, skolotāju kolektīva novērtējums, jo no šīs skolas skolotājiem varēja mācīties. Pedagoģiskā klase. Pirmā korekciju klase. Skolas kino. Skolas karnevālā piedalījās skolēni, skolotāji, direktore.

Rasmas Cunskas vadošie uzdevumi:radīt kolektīvā vēlēšanos aktīvi strādāt un radīt šim kolektīvam pozitīvu gaisotni; audzināt jaunos pedagogus un nodrošināt kadru rezervi; iespēju robežās uzlabot skolas materiālo bāzi.

Dainas Ēdelnieces(Briņķes) atmiņu stāsts. Intervēja – Mārcis Ēdelnieks 2008.gadā-
2
de
”Skolā sāku iet kā sešgadniece (1976), nodarbības notika vienu reizi nedēļā. Katru reizi mums uzdeva arī mājasdarbus, kurus nākošajā nodarbībā vajadzēja atrādīt un skolotāja pārbaudīja. Mani skolotāji – M.Gāle, S.Anševica, I.Arhipova, V.Miglāne, S.Bula, R.Šķiliņa, A.Sālzirnis, T.Dzidzēviča, I.Jozepa u.c. Mācīšanās laikā ieguvu disciplīnu, klausīšanos stundā, u.c. Skolā patika mācīties, bija interesanti. Bija jānēsā formas, lai gan tajā laikā formas ļoti nepatika, bet tas arī disciplinēja skolēnus. Nevienam skolniekam neienāca prātā apstrīdēt skolotāja lēmumus vai aizrādījumus. Skolotāji bija draudzīgi. Vienmēr pie klases audzinātājas varēja pieiet un aprunāties, vienmēr tikām uzklausīti. Skolas nosaukums tajā laikā bija Jelgavas 1.vidusskola. Vislabāk  padevās sports, mājturība, patika algebra. Skolā mācījos astoņus gadus, pabeidzu pamatskolu, Sarmas ielā, tur kur patreiz atrodas Jelgavas 2.pamatskola, bet , kad mācījās Mamma, tad skola atradās Mazā ceļā, kur patreiz atrodas Jelgavas vakara vidusskola. Skolā mācoties man patika gan klasesbiedri, gan skolotāji. Skolā man bija divas draudzenes. Ne visai sapratu ķīmiju un fiziku. Katru dienu centos izpildīt mājasdarbus, protams, gadījās, kad tas netika izdarīts, bet tādi gadījumi bija reti. Mājasdarbi bija uzdoti katru dienu. Mūsu laikā arī bija ekskursijas, bija arī pārgājieni. Mūsu klasei bija tradīcija – katru rudeni, kad bija pasākums visai skolai ”Pretim zelta rudenim”, mēs gājām uz Tušķiem. Nedaudz tālāk ir pļaviņa, kurā mēs vienu gadu nakšņojām teltīs. Bija jautri. Pēc astotās klases pabeigšanas pārgāju mācīties Rīgas profesionāli tehniskā vidusskolā. Mana izvēlētā profesija – sieviešu un bērnu vieglo apģērbu drēbniece. Kad mācījos skolā, ne visai patika. Gribējās ātrāk pabeigt skolu un iet strādāt, bet tagad es novērtēju to, kas ir bērnība un jaunība. Un tagad es varu teikt, jā, uz skolu man patika iet. Uz skolu gāju mācīties un satikt klasesbiedrus. Skolas labajā spārnā mācījās mazāko klašu skolēni. Mazie bija it kā atdalīti no lielajiem skolēniem. lielie skolēni tur nedrīkstēja iet, bez īpašas vajadzības. Tas bija viens no noteikumiem. Vēl bija tādi noteikumi: starpbrīžos mums gaitenī vajadzēja pāros staigāt pa apli. Ēdnīcā mums bija uzklāti galdi, kopgaldā ēda tie skolēni, kuri bija samaksājuši par pusdienām. Mēs paši nevarējām nopirkt ēdienu, kuru gribējām. Mācījāmies arī sestdienās. Mums bija kopīgas talkas, kad mēs visi kopā uzkopām skolu un skolas apkārtni. Vecākās klases rudeņos brauca uz kolhoziem palīdzēt novākt ražu, tas arī bija forši. Formas valkāja gan meitenes, gan zēni.”

 • Strautnieks Imants 9.klase – 1.vieta republikas krievu valodas olimpiādē
 • Reihmane Baiba 10.klase – 2.vieta republikas vācu valodas olimpiādē
 • Sondors Gundars 10.klase – atzinības raksts republikas angļu valodas olimpiādē
 • Brūvelis Ainārs 10.klase – 3.vieta republikas matemātikas olimpiādē
 • Kalns Guntis 8.klase – 2.vieta republikas ķīmijas olimpiādē
 • Pablaka Laila 10.m klase – 1.vieta vācu valodas olimpiādē pilsētā
 • Liepiņa Gita 10.m klase – 2.vieta vācu valodas olimpiādē pilsētā
 • Ostrovska Aija 10.m klase – 2.vieta vācu valodas olimpiādē pilsētā
 • Strautiņš Didzis 8.klase – 3.vieta republikas fizikas olimpiādē

1981. gada 11.c
Kl.audz. sk. Dzintra Liepiņa

Agris Ābele
Māris Berlands
Māris Brīds
Dzintra Brūvere
Dagnija Cimmere
Anna Dzalbe
Gatis Dzenis
Daina Fjodorova
Agris Freimanis
Marita Grinberga
Anita Herbste
Ināra Jakovels
Vitauts Konrāds
Kārlis Kroģeris
Gunārs Larnovskis
Sandra Majevska
Egils Neliuss
Harijs Pahonovs
Aigars Puķīts
Aigars Punculis
Juris Soms
Marģers Spalva
Ināra Stepiņa
Ainārs Stepiņš
Andis Strausiņš
Elita Suhucka
Juris Šaiters
Daiga Šteimane
Aivars Šteinerts
Māris Vītols
Ilva Zaļais
Dzintars Zgrunda
Māris Zgrunda

1981. gada 11.b
Kl.audz. sk. Vita Hermane

Daiga Anuzis
Baiba Āboliņa
Aiva Ādamsone
Didzis Āzens
Lolita Behmane
Gunta Birzniece
Inga Dzelzgalve
Andris Fogels
Indra Graudiņa
Iveta Kalniņa
Sarmīte     Kraslovska
Uģis Krūmiņš
Zita Lapiņa
Maida Meldere
Modris Miķelsons
Maija Ogņeva
Jolanta Ričika
Māris Ričiks
Arvīds Siliņš
Gunta Škapare
Aigars Tukulis
Artūrs Visnaps

1981. gada 11.a
Kl.audz. sk. Zigrīds Frīdbergs

Raimonds Apirubis
Dainis Batraks
Egils Beiris
Andris Bolmanis
Aigars Buķevics
Inta Čivžele
Ainārs Graumanis
Ramute  Jeļinskas
Inta Klubure
Jānis Kurcišs
Sandra Lukjanska
Ivars Lūriņš
Aivars Makarovs-Makaronoks
Inta Millere
Līvija Murāns
Inga Ņedaivoda
Inese Peipiņa
Ilze Palāša
Gundars Prolis
Džineta    Rudzīte
Normunds Rečs
Vineta Soms
Sarmīte    Vaivads
Aija Vecele
Iveta Zvejnieks
Olafs Žilinskis

1982. gada 11.m
Kl.audz. sk. Andrejs Sālzirnis
Alvis Ancāns
Aigars Arbidāns
Sandra Āboma
Gatis Balodis
Aldis Barševskis
Artūrs Beinerts
Jānis Čaplinskis
Ilona Dundure
Uldis Gāle
Aldis Grīnbergs
Alvils Grīnfelds
Dace Janevica
Antra Jozepa
Sarma Kalēja
Aija Kļaviņa
Aigars Lagzdiņš
Zanda Lamberte
Ilze Narkevica
Ivars Ozoliņš
Alvils Pierhurovičs
Inga Pļāvēja
Brigita Preiss
Iveta Simanoviča
Elita Straupe
Auris Šeibe
Valda Šiltere
Aigars Tuherms
Gita Vanaga
Andris Veikipters

1982. gada 11.b
Kl.audz. sk. Maruta Gāle

Inguna Amoliņa
Aivalds Bergs
Māris Eiklons
Sandra Ērmiņa
Valda Herbste
Agita Kristanoviča
Maija Melngalve
Edīte Muižniece
Aldis Ozoliņš
Jānis Ozoliņš
Ēvalds Pampe
Antra Priedniece
Raimonds Rutkis
Edvīns Samsons
Ilze Skrebele
Ineta Skrodere
Anita Šmuksta
Vilnis Tiltiņš
Ligita Vidiņa
Uģis Truksnis
Antra Sūna
Uldis Stepiņš
Ivars Buks
Artūrs Šeļegovskis
Ina Skrunda

1982. gada 11.m
Kl.audz. sk. Dzintra Liepiņa

Aija Bitāne
Agris Červinskis
Zenta Dumbrāja
Sandra Geidāne
Judīte Hermane
Rimus Jeļinskas
Andis Jukums
Aivars Indrikovs
Gints Kaktiņš
Dzintars Liepa
Aigars Liepnieks
Guntars  Majevskis
Aigars Mickevičs
Gundars Preiss
Arvis Pudāns
Ligita Pumpiša
Laila Samiņa
Sandra Ševčuka
Zaiga Statkus
Ilze Stīvere
Sandra Vileruša
Ivars Vingris
Ligita Zīverte
Elmārs Zotovs

Panākumi 1982./1983.m.g.:

 • Ruska Antra 9.m klase – 2.vieta latviešu literatūras olimpiādē
 • Lauva Vents 9.m klase – 2.vieta republikas rasēšanas olimpiādē
 • Bērziņš Aivars 9.m klase – 1.vieta ģeogrāfijas olimpiādē, 2.vieta pilsētas rasēšanas olimpiādē
 • Kroģere Ilze 10.m klase – 3.vieta republikas matemātikas olimpiādē, 3.vieta republikas fizikas olimpiādē
 • Roga Indra 8.d – 1.vieta daiļrunā pilsētā
 • Beļavska Ligita 10.m – 2.vieta pilsētas sacerējumu konkursā latviešu valodā
 • Tambaka Lita 8.d – 1.vieta latviešu valodas olimpiādē pilsētā
 • Liepiņa Gita 11.m – 1.vieta sacerējumu konkursā pilsētā
 • Bērziņa Solvita 6.d – 1.vieta daiļrunā pilsētā
 • Kalniņa Vineta 7.c – 1.vieta daiļrunā pilsētā
 • Jānis Zukulis 6.d – 1.vieta ģeogrāfijas olimpiādē

1983. gada 11.a
Kl.audz. sk. Jekimenko

1

Vaira Bauze
Inese Beikule
Guna Bērziņa
Maija Bērziņa
Daina Bitāne
Ilze Freidenfelde
Dina Grundmane
Maruta    Juberte
Uldis Kandišs
Aldis Kluburs
Marika Ķezbere
Lonija Lavrinoviča
Aija Ločmele
Aivars Ostrovskis
Inga Puškeviča
Mārīte Putina
Dita Sarķe
Gita Spinde
Olita Strautiņa
Airika Šorna
Liāna Tahirova
Aija Zariņa
Dagnija    Zīriņa
Inese Siņica

1983. gada 11.b
Kl.audz. sk. Veronika Miglāne

1

Silvija Ābolkalne
Diana Agulis
Māris Blumbergs
Laimdota Brūvere
Ainārs Gaislers
Indra Grablovska
Ina Grietēna
Anitra Grušteina
Ivars Jankevics
Judīte Lāce
Harijs Miķelsons
Alija Millere
Dina Ozoliņa
Arnis Pūķis
Inga Rudmieze
Daiga Rūja
Saiva Samulione
Viktorija Stagiša
Inese Sutens
Ingrīda Vencele

1983. gada 11.m
Kl.audz. sk. Baiba Geidāne

Māris Baumanis
Sarmīte    Biezuma
Sarma Birzniece
Gija Brīdaga
Ainars Brūvelis
Gunārs    Brāzma
Māra Brūvere
Anita Elfers
Guntars  Indriksons
Inga Kalniņa
Agita Kazerovska
Dagmāra Kleina
Indra Kleina
Andris Kļava
Arnis Krūmiņš
Una Leite
Gita Liepiņa
Uģis Lūsiņš
Aldis Meija
Sandra Mikelsone
Aija Ostrovska
Laila Pablaka
Andris Paškauskas
Rolands  Pundurs
Baiba Reihmane
Indulis Slaņķis
Gundars Sondors
Ina Šmita
Elita Venevica
Ainis Zviņģelis

 

Panākumi 1983./1984.m.g.:

 • Zelta medaļa -  Beļavska Ligita Voldemāra m.
 • Sudraba medaļa – Veidemane Krista Valtera m.???
 • Ruska Antra 10.m klase – 2.vieta republikas vācu valodas olimpiādē
 • Makārova Sanita 10.m – 2.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē
 • Drēska Arvils 9.a – 2.vieta angļu valodas olimpiādē pilsētā
 • Beļavska Ligita 11.m – 2.vieta vēstures olimpiādē pilsētā
 • Rauga Gunta 7.b – 1.vieta vācu valodas olimpiādē pilsētā
 • Aija Staļģevica 7.b – atzinības raksts vācu valodas olimpiādē republikā
 • Lauva Vents 10.m – 3.vieta republikas fizikas olimpiādē, 3.vieta republikas matemātikas olimpiādē, 1.vieta pilsētas fizikas olimpiādē
 • Strautiņš Didzis 10.m – 1.vieta pilsētas ķīmijas olimpiādē
 • Blekte Ēriks 11.m – 3.vieta pilsētas ķīmijas olimpiādē
 • Šetko Sergejs 10.m – 2.vieta pilsētas bioloģijas olimpiādē
 • Veidemane Krista 9.m – 2.vieta pilsētas krievu valodas olimpiādē
 • Šlāpins Ilmārs 9.m – 1.vieta angļu valodas olimpiādē
 • Kroģere 11.m – 1.vieta pilsētas bioloģijas olimpiādē
 • Rozenbergs Andris 8.c – 2.vieta pilsētas bioloģijas olimpiādē
 • Zariņa D. 10.a – 1.vieta krievu valodas pilsētas olimpiādē
 • Butule L. 9.a – 1.vieta pilsētas krievu valodas olimpiādē
 • Kroģere I. 11.m – 2.vieta pilsētas fizikas olimpiādē
 • Dzene V. 10.m – 1.vieta vācu valodas pilsētas olimpiādē
 • Kirhnere G. 9.m – 2.vieta angļu valodas olimpiādē pilsētā

1984. gada 11.a
Kl.audz. sk. Raisa Petrova

2

Vigita Apsīte
Ingrīda Baltadone
Dina Dubrovska
Inese Dubulta
Līga Dzezgalve
Inta Frišvalde
Inga Goldmane
Regīna Gricjus
Inese Hermane
Inta Ignatjeva
Aigars Ksilanders
Aigars Kurlovičs
Inita Ķezbere
Sandra Lapiņa
Guntars     Leiers
Alda Nudiņa
Zinaida Pluta
Sandra Survila
Ilze Stepiņa
Daina Šmite
Mārtiņš Tupiņš
Vadims Vagalis
Ilze Viņķelmane
Ingrīda Zēberga

1984. gada 11.b
Kl.audz. sk. Vija Kalēja

Inese Astrauska
Inga Astrauska
Lelde Bauce
Mintauts Buškevics
Sarmīte    Cīrule
Daiga Jēkabsone
Inga Klāsone
Aksana    Krauča
Agita Krūmiņa
Sarmīte    Kuropatkina
Alfs Mediņš
Ineta Nesenko
Vēsma Ozoliņa
Āris Pārups
Inga Prule
Rudīte Puravica
Raivo Putniņš
Ilona Rutka
Biruta Silmanoviča
Valters Staris
Māris Šmits
Guntars     Uzāne
Solveiga Vērdiķe

1

1984. gada 11.m
Kl.audz. sk. S.Bula

Inguss Asarītis
Ligita Beļavska
Aināra Berga
Dzintra Bērziņa
Ēriks Blente
Iveta Bogdānova
Dace Bolšteina
Andris Buls
Ivars Dzalbs
Juris Jevsins
Inese Kraukle
Dace Kroģere
Ilze Kroģere
Sandra Pohomova
Ilona Račko
Inga Roga
Laila Rutkovska
Alvis Stražinskis
Vija Šiltere
Ineta Viļumsone
Sandra Vītiņa

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 2 = 7

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>