2002./2003.m.g.


‘’Augsti godātie vecāki un mūsu skolas nākamie audzēkņi!

Jelgavas 1.ģimnāzija ir viena no vecākajām mūsu valsts mācību iestādē. Pēc Academia Petrinas un Hercoga Pētera ģimnāzijas laikiem, kādu to pazina iepriekšējās paaudzes, šodienas skola sniedz visas iespējas audzēkņiem iegūt kvalitatīvu izglītību, kas nepieciešama studijām mūsdienu augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs.

Skolēna un skolotāja kopējais darbs, kā arī mācību materiālā bāzes nemitīga izaugsme, garantē audzēkņiem augstu zināšanu līmeni un plašu redzesloku.

Laba mācību stundu kvalitāte, sakopta skolas vide, augsts moderno tehnoloģiju līmenis, iespējas darboties interešu izglītības pasākumos, skolotāju vadībā, izstrādāt skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus un piedalīties dažādu attīstošu projektu realizācijā, skolas rūpes par audzēkņu veselību un drošību, labi ēdināšanas apstākļi un iespējas nodarboties ar sportu, dziedāt korī, piedalīties deju kolektīvā, dramatiskās mākslas nodarbībās vai gleznot – tā ir ķīla panākumiem dzīves tālākā ceļā.

Mēs lepojamies ar mūsu audzēkņu sasniegumiem tālākā mācību ceļā Latvijas augstskolās un ārzemēs. Mūsu skolotāju un audzēkņu kopējā darba panākumus augsti novērtējušas Lavijas universitātes, LLU, Tehniskās universitātes, Konkordijas un citu prestižu augstskolu mācību spēki. Sekmīgi mūsu audzēkņi papildinājušies Lounseilundas ģimnāzijā Vācijā, Amerikā un Norvēģijas ekonomikas augstskolā, kur patreiz studē seši mūsu absolventi.

Jaunieti, ja vēlies turpināt Jelgavas 1.ģimnāzijas tradīcijas, mācīties skolā, kurā zinības guvuši mūsu Latvijas kultūras un valstiskuma pamatlicēji: Jānis Čakste, Krišjānis Barons, Ģederts Eliass, Ādolfs Alunāns, Elza Radziņa, ja vēlies būt piederīgs skolai, kurā izaugusi ‘’Prāta Vētra’’, Artūrs Skrastiņš, kurā mācījušies daudzi šodien pazīstami mūsu pilsētas ievērojami uzņēmēji un politiķi, tad saņem drosmi un krāj zināšanas un pievieno arī savu vārdu šo slaveno cilvēku sarakstam. Elmārs Sakne’’

Jelgavas 1.ģimnāzijā 6.-12.kl. 2002./2003.m.g. mācās 918 skolēni, strādā 65 pedagogi, no tiem 1 pedagoģisko zinātņu doktors, 18 maģistri(7 turpina studijas maģistratūrā), sociālais pedagogs un psihologs.

Mācību darbu organizē palīgi: filoloģijas zinātņu maģistre Ilze Arhipova, Inga Neilande, Guna Stepiņa. Direktora vietnieks informātikas jautājumos inženierzinātņu maģistrs Andrejs Sālzirnis, audzināšanas jautājumos sociālo zinātņu maģistre Ilze Skudra.

Skola piedāvā 4 licencētas izglītības programmas: pamatizglītības programma 6.-9.kl. (apgūst 633sk.). Proģimnāzijas klasēs tiek piedāvāti fakultatīvi svešvalodā, latviešu valodā vai matemātikā. Visās pamatizglītības klasēs ir 2 datorzinības stundas. Vispārējā virziena vidējās izglītības programma ( apgūst 83 sk.). Padziļināti tiek apgūta lietišķā informātika, mājsaimniecība. Humanitārā virziena vidējās izglītības programma (apgūst 78 sk.) ar padziļinātu angļu un latviešu valodas, kā arī lietišķās informātikas apguvi. Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena vidējās izglītības programma (apgūst 124 sk.), kur visus trīs gadus māca fiziku, ķīmiju, bioloģiju, lietišķo informātiku un padziļināti matemātiku.

Skolā darbojas Jelgavas pilsētas reģionālais datorcentrs, ir 3 datorkabineti skolēniem, atsevišķa telpa darbam skolotājiem. Visiem ir Internet pieslēgums.

Interešu izglītība mūsu skolā. 6.-7.klašu koris un 6.-9.klašu ansamblis, sk.Māra Ansonska; tautas deju ansamblis Ilgvara Pauniņa vadībā; teātra studija Vijas Zelmenes un Ilzes Bērzzariņas vadībā; vizuālās mākslas un dizaina studija Mārītes Leimanes vadībā; floristikas pulciņš Ievas Ģērmanes vadībā; sporta pulciņi – Ruta Šķiliņa, Maija Actiņa, Santa Lorece un Zinaīda Auziņa vada; 8.-9.klasēm datorzinību pulciņš Jolantas Pānes, Zigmāra Rasiņa, Ilvijas Bauskas vadībā.

Piedāvājam padziļināti apgūt dažādus mācību priekšmetus, attīstīt prasmes un iemaņas tekstiltehnikās un šūšanā, piedalīties skolas muzeja veidošanā, iesaistīties jauno ģeogrāfu klubā u.c.

Skolas pulciņa dalībnieki piedalās skolas pasākumos, ar labiem panākumiem pārstāv skolu skatēs. Gan koriem, gan dejotājiem izveidojusies sadarbība gan ar citu Latvijas skolu, gan ārvalstu kolektīviem. Protams, neiztrūkstošs ir piedalīšanās Skolēnu Dziesmu un deju svētkos, kā arī ikgadējos Jelgavas pilsētas svētkos.

Teātra studijai šajā mācību gadā izveidojusies sadarbība ar Jelgavas Latviešu biedrību, kuras ietvaros skolā notikuši atceres pasākumi Ē.Ādamsonam, Ā.Elksnei un 22.aprīlī notiks M.Zīvertam veltīta teātra pēcpusdiena.

2

25.02.2003 -  Pilsētas Latviešu biedrības un skolas dramatiskā kolektīva sarīkota literārā pēcpusdiena, kas veltīta Ārijas Elksnes 75 jubilejai . ”Šogad skolā var sastapt neparasti daudz viesu,” konstatēja 1.ģimnāzijas direktors Elmārs Sakne. ”Tas ir arī tāpēc, ka izveidojusies sadarbība ar Jelgavas Latviešu biedrību. Audzēkņi noteikti labi atceras kopā organizētos sarīkojumus, un sadarbība, ceru, turpināsies. Īpaši patīkami, ka viesu vidū ir absolventi. Tam, ka viņi savas skolas neaizmirst, piemēru netrūkst arī Jelgavā. Cieņu pelnījis katrs, kas mūsdienu dinamiskajā dzīvē atrod laiku, lai būtu mūsu vidū un pateiktu paldies,” viņš turpināja, sveicot aktrisi, Jelgavas Goda pilsoni un 1.ģimnāzijas absolventi Elzu Radziņu.
Šī skola man pieder vairāk nekā visiem citiem,” sacīja māksliniece, piebilstot, ka vēlas runāt pavisam īsi.”Ne jau tikai tāpēc. ka esmu tik sena tās beidzēja un man pieder tik daudz to laiku atmiņu (atceras sevi rotaļājamies Hercoga Pētera ģimnāzijas pagalmā, dzīvojām mazā pagalma namiņā, kur tagad mašīnu noliktavas; nesen ar prieku izdzirdēju, ka tur tagad atkal būvēšot dzīvokļus). Priekšrocību saukties par īpaši piederīgu stiprina kas cits: mana māmulīte strādāja šajā skolā, viņa bija apkopēja, un esmu skolas apkopējas skuķis!”Mārtiņš Zviedris.

Katru gadu skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi vai nu Valsts svētku vai Ziemassvētku priekšvakarā ar savu programmu viesojas pansionātā ‘’Zemgale’’.

2003.gada absolventi:

34

5

12a Evija Bule 12b Diāna Bogomoļņikova 12d Jānis Dzalbs
12a Rita Burkevica 12b Jeļena Borovihina 12d Gunta Jurševska
12a Evija Butkus 12b Kaspars Butlers 12d Marina Kozlova
12a Rita Čerpinska 12b Anna Duhova 12d Rita Krieviņa
12a Gita Graudiņa 12b Gunita Gārstiņa 12d Māris Lagzdiņš
12a Inese Jēkabsone 12b Egija Gasparoviča 12d Andris Liniņš
12a Diāna Juhna 12b Līga Goliate 12d Līga Ločmele
12a Sandra Kalvīte 12b Sanita Guļevska 12d Diāna Lukjanska
12a Liāna Kantele 12b Zane Kaldava 12d Vadims Makars
12a Evita Kārkla 12b Diāna Ļaksa 12d Georgijs Marčenoks
12a Armands Kārkliņš 12b Mārtiņš Pranaitis 12d Natālija Mazova
12a Artūrs Kostrovs 12b Edgars Rumba 12d Liene Medne
12a Vineta Kreicberga 12b Jūlija Rusčaka 12d Signe Medne
12a Lelde Lapiņa 12b Oksana Saveļjeva 12d Jānis Misevičs
12a Valentīna Paņuškina 12b Andra Strikmane 12d Marina Ņesterova
12a Daila Preikša 12b Diāna Stūriška 12d Rūdolfs Ošiņš
12a Juris Putins 12b Ivo Šteimanis 12d Jūlija Pivošenko
12a Agnese Rikmane 12b Marina Titova 12d Aigars Plivčs
12a Jeļena Rokola 12b Nataļja Turčanova 12d Jānis Presis
12a Andris Skrupskis 12b Agnese Vasiļjeva 12d Mārtiņš Presis
12a Kārlis Stankevičs 12b Linda Zvejniece 12d Renārs Sabulis
12a Uldis Stepanovs 12b Sandris Žeivots 12d Oskars Sjanita
12a Dace Stragauska 12d Andrejs Soldatenoks
12a Jānis Tiltiņš 12d Edijs Soms
12a Magone Vītola 12d Vitālijs Stročenovs
12d Inga Strode
12d Jānis Stundiņš
12d Kristaps Treigūts
12d Eva Vazne
12d Arturs Veiss
12d Pēteris Vilciņš

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 7 = 16

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>