2005 – 2013

Direktore Valentīna Maido

Valentīna Maido Jelgavas 1.ģimnāziju vada no 2005.gada 1.februāra. Krievu valodas skolotāja. Moto ‘’Lai pie mums mācīties gribētu katrs pilsētas bērns’’. Izveidots skolas karogs; panākta skolas darba izvērtēšana un plānošana visās 7 pamatjomās, iesaistot skolas kolektīvu; sagatavota un augstā līmenī izieta skolas akreditācija; aktīva skolēnu pašpārvaldes darbība; ieviesta jauna skolas tradīcija: ’’Gada goda grāmata’’; īstenoti 1.ģimnāzijas 90.gadadienai veltītie pasākumi; sadarbība ar LLU vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā izveidots inženierzinātņu novirziena  stundu plāns, kur iekļauti mācību priekšmeti – tehniskā grafika, bet ievads inženierzinātnēs un datorizētās projektēšanas pamati tika reģistrēti arī mācību priekšmetu klasifikatorā; uzsākta interešu izglītības programma ‘’Inovatīvā domāšana’’ realizācija; būtiski uzlabota un estetizēta skolas fiziskā vide – izvietotas drošības kameras visās skolas telpās un teritorijā; apzaļumoti skolas gaiteņi; ESF nacionālāsprogrammas projekta ‘’Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos’’ ietvaros izremontētas un mūsdienīgi aprīkotas 5 dabaszinātņu priekšmetu klases un labaratorijas, veikta garderobes rekonstrukcija pagrabstāvā, kapitāli izremontētas telpas: izglītojamo pašpārvaldei, sekretārei, administrācijai, ķīmijas kabinets, pagrabstāvā veikta siltummezgla renovācija; veikti izlases veida kosmētiskie remonti:  sporta zālē, u.c., atjaunots aprīkojums (mēbeles, informatīvie stendi skolas skolas gaiteņos, skatuves aizkari aktu zālē, uzstādīti prožektori aktu zālē, kondicionieri bibliotekā un datorklasēs u.t.t.); papildināta materiāltehniskā bāze (iegādāti magnetafoni, fotokamera, projektori, dokumentu kameras, televizori u.c.); ieviesta e-klase; nodrošināts interneta pieslēgums visos kabinetos; izveidota skolas mājaslapa 1gim.jelgava.lv; regulāri notiek aktuālas informācijas publicēšana skolas mājaslapā – stundu izmaiņas (katru dienu), konsultāciju un stundu saraksts, darba plāns, skolas avīze, attēlu galerijas, ZPD u.c.;apgūtas 4 jaunas IZM/VISC izstrādātas tiešsaistes datubāzes: www.viis.lv – personu un tarifikācijas datubāze; trīs VISC izstrādātas datubāzes – eksāmenu pieteikšanai, eksāmenus kārtojušo uzskaitei, eksāmenu darbu saņemšanai; izveidota skolas pamatprezentācija latviešu un angļu valodās; sadarbībā ar SIA ‘’check-IT’’ datortīkla modernizācijas jautājumos – tiek izstrādāts datortīkla sakārtošanas un modernizācijas plāns, ar 2010./2011.m.g. tiek unificēta un modernizēta programmēšanas pasniegšana visās klasēs, turpmāk visi skolotāji apmācībai izmantos brīvprogrammatūru Lazarus, kas nodrošina universitātēs joprojām populārās programmēšanas valodas Pascal apguvi modernā vidē, analogā Delphi; esam iesaistījušies un iesaistāmies projektos – ‘’TETRIS – Teaching TRIZ at School’’ – Mūžizglītības programma Leonardo da Vinci; ‘’Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos’’ – Eiropas Sociālais fonds (ESF); ‘’Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos’’ –Sociālais fonds (ESF); Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana – ESF nacionālās programmas projekts; Izglītības iestāžu informatizācija jelgavas pilsētā – Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF); ‘’Building the future on the foundations of the past:comparing local architecture’’ – Comenius daudzpusējā skolu partnerība; nodrošināta sadarbība ar pašvaldību, tās struktūrvienībām, sabiedriskajām organizācijām, citām izglītības iestādēm, vecākiem un sabiedrību.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 − = 5

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>