2006./2007.m.g.

‘’Kvadrātsakne’’, 2006.gada septembris – ‘’Septembris jau izsenis Latvijā ir dzejas mēnesis, jo plaši tiek svinētas Dzejas dienas. Arī mūsu skola nav izņēmums, un katru gadu, latviešu valodas skolotāju mudināti, skolēni līdzdarbojas pasākumos, kas veltīti šiem mūsu tautas kultūrai tik svarīgajiem svētkiem. 21.septembrī skolas zālē nelielā lokā pulcējās tie skolēni, kuri ne tikai lasa un mācās citu autoru sacerēto dzeju, prozu, bet brīvajos brīžos izmēģina arī paši izteikt izjūtas, pārdzīvojumus dzejas vārsmās vai prozas tēlos. Pasākums noritēja patīkamā un izprotošā gaisotnē, klausītājiem apzinoties, cik grūti izlikt savu dvēseli savu dvēseli otra cilvēka novērtēšanai, analīzei. Šoreiz savus sacerējumus publikai piedāvāja K.Ļeontjevs (7.e), L.Kozule, E.Lisenkovs (8.a), M.Baškevica (8.b), A.Leite, R.Makstnieks, l.Viņķele, S.Kandiša (10.h), R.Ošs, K.Tomsons, O.Sidoroviča, L.Kļaviniece (11.b), A.Jefimovs, M.Rubīns (12.d).

Septembra otrajā, trešajā nedēlā skolas gaiteņos visi varēja vērot 7.-12.klašu audzēkņu zīmējumus, kolāžas un cita veidaradošos darbus, kas tapuši, lai godinātu izcilāko latviešu pilsētas dzejnieku, nepārspējamo dzejas huligānu, salīdzinājumu un metaforu meistaru Aleksandru Čaku viņa 105.dzimšanas dienā, kuru visa Latvija atzīmēs šā gada 27.oktobrī. Latviešu valodas un literatūras skolotāji novērtēja ikviena veikumu, taču veiksmīgāk kolāžas un zīmējumus veidojuši K.Tīruma, G.Grunte, K.Lejiņš, L.Mangule (7.a), E.Seļezņeva (7.b), I.Šeļegovskis (7.c), N.Pušmucāns (7.d), I.Šeļegova un R.Jaksis (8.a), E.Catlakša, D.Freimanis (8.b), G.Strode, N.Gavrilova, S.Sčeglova, S.Stasenko, S.Zīlīte, K.Sīle (9.a), L.Mihelsone, H.Helviga (9.i), L.Sičevska, E.Šmite (10.m), R.Miščenko, E.Križevics, D.Krivens, V.Voitešonoka un K.Rumbēna no 11.m, kā arī I.Nagle, K.Kovaļa (11.h) un citi.

26.septembrī humanitāro klašu audzēkņiem tika noorganizēta tikšanās ar pašlaik vienu no Latvijas populārākajiem jaunajiem dzejniekiem, nākamo latviešu filoloģijas doktoru, atdzejotāju jelgavnieku Kārli Vērdiņu.’’

Skolas avīze atgādina ‘’ZPD jau māj mums ar roku” – ‘’Pienācis jauna mācību gada sākums, un atkal 10. un 11.klašu skolēniem sevi jāapliecina pētnieciskajā jomā. 10.klašu skolēniem šāda nopietna nodarbe jāapgūst pirmo reizi.’’

Skolas avīzes ‘’Aktuālās ziņas’’ – ‘’Septembris – lai garajos starpbrīžos varētu atstāt skolas teritoriju, vidusskolēniem ir nepieciešama skolēnu apliecība; darbu uzsāk skolēnu padomes izveidotā skolas mājas lapa, kur var aplūkot daudzveidīgu informāciju, tai skaitā visiem ik dienas tik aktuālās stundu izmaiņas. Skolas mājas lapas adrese: www.1gim.jelgava.lv; līdz ar skolēnu padomes mājas lapas izveidi avīze ‘’Kvadrātsakne’’ būs lasāma arī internetā. Oktobris- 2.,3. un 4.oktobrī fotografēšanās; 3.oktobrī 7.klasēm sporta zālē vācu valodas pasākums; 4.,5. Oktobrī sporta stadionā 7.stundā 7.klašu iesvētības; 17.oktobrī A.Brigaderes jubilejas pasākums 7.stundas laikā; 20.oktobrī 10.klašu iesvētības; no 23.-29.oktobrim rudens brīvdienas; skolā sekmīgi turpinās vidusskolas klašu dežūras.’’

Skolas avīzes ‘’Skolas finanšu ziņas’’ – ‘’Vasarā mūsu skola sadarbībā ar Eiropas Sociālā fonda projektu dabaszinību veicināšanai, ar pilsētas pašvaldību izremontējusi un iekārtojusi modernus un mūsdienu prasībām atbilstošus fizikas un bioloģijas kabinetus. Kabinetos veikts remonts par 125 tūkstošiem latu, iegādātas mēbeles un aprīkojums 6998 latu apmērā. Lai visi mūsu skolas audzēkņi veiksmīgi, mūsdienīgi apgūtu lietišķo informātiku, skolā tuvākajā laikā tiks iekārtots jauns datorkabinets, kam finansējumu tikko piešķīrusi Jelgavas pašvaldība. Jaunais datorkabinets atradīsies 3.stāvā, apvienojot tagadējo 316. un 317.kabinetu. Plānotās izmaksas: jaunu datoru iegādei 105000 lati, mēbelēm 2500 lati, klases remontam 11200 lati.’’

Skolas avīzes sadaļa ‘’Mēs piedalāmies’’vēsta – ‘’1.projektā ‘’Bērniem draudzīga skola’’, kura mērķis ir veidot skolu par vietu, kur ir droša un sakārtota vide, attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas vadību balstītas uz cieņu un sadarbību. Projekta ietvaros skolēni rosināti domāt, diskutēt, organizēt pasākumus par tēmām: konkurētspējīga izglītība, vardarbība skolēnu vidū, skolēnu un skolotāju tiesības un pienākumi, valsts atbalsts draudzīgas skolas tapšanā u.c.; 2.sociālajā kampaņā ‘’Esi brīvs’’, kas organizēta sadarbībā ar latvijas Spēļu biznesa asociāciju un adresēta pusaudžiem, jauniešiem, viņu vecākiem. Kampaņa plāno sniegt informāciju par dažāda veida atkarībām – alkoholu, cigaretēm, narkotikām, datorlietošanu, azartspēlēm, iepirkšanos, par atkarību sekām, pazīmēm un atbrīvošanās iespējām. Projektā iesaistītie skolēni piedalīsies interesantās diskusijās un nodarbībās, kuras vadīs profesionāli psihologi. No mūsu skolas projektā piedalīsies 7.hklase un klases audzinātāja J.Leskavniece; 3.jauniešu apmaiņas programmas ‘’AFS Latvija’’aktivitātēs. ‘’AFS Latvija’’ ir lielākā organizācija Latvijā, kas ne tikai nosūta Latvijas skolēnus mācībām uz ārzemēm, bet arī uzņem ārzemju skolēnus Latvijas skolās. Programma paredzēta vidusskolēniem vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Mūsu skolā notiks seminārs 9.-10.klašu audzēkņiem; 4.organizācijas ‘’Junior Achievement’’pasākumos. Ekonomiskās izglītības līderi un novatori – Junior Achievement –Latvija jau vairāk kā 15 gadus nodrošina pilnu biznesa izglītībasservisu un praktiskās nodarbības pieredzi Latvijas skolu jaunatnei. Ik gadu Junior Achievement Latvijas programmās iesaistās gandrīz 30000 skolēnu no vismaz 300 Latvijas skolām. Plašākais pasākums, kurā šogad iesaistīsies mūsu skola, būs Ēnu dienas februārī; 5.starptautiskajā vides projektā ‘’Baltic Week’’, kura pēdējais festivāls 2007.gada septembrī notiks kaimiņvalstī Lietuvā – Klaipēdā un būs veltīts Kuršu kāpas unBaltijas jūras ekoloģijas problēmām.’’

Septembra skolas avīzes ‘’Sviedri’’ – ‘’27.09.2006 plkst.14.35 skolas stadionā notika Jelgavas 1.ģimnāzijas Rudens turnīrs strītbolā. 7.-.klašu grupā 1.vieta – 9.e; 2.vieta – 9.a; 3.vieta – 8.a; 10-12.klašu grupā – Bebri-Cēsu (11.c); 2.vieta – Reperi (12.a); 3.vieta – Rezervisti (12.d).’’

 

‘’Kvadrātsakne’’, 2006.gada decembris – ‘’Lai pārliecinātos, vai sniegtās izglītības kvalitāte Jelgavas 1.ģimnāzijā atbilst Latvijas izglītības un zinātnes ministrijas prasībām, no 13.līdz 15.novembrim skolā noritēja kārtējā akreditācija, kuru organizēja Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra (VIKNVA) un aģentūras uzdevumā veica 5 eksperti: E.Vērdiņa (Talsu 2.vsk. direktore), I.Veismane (Talsu IP vadītāja), A.Tisenkopfs (Bukaišu pamatsk. direktors), G.Aumale (Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktore), J.Ivanova (Rīgas Ostvalda vsk.direktore). Skolu novērtēja 7 pamatjomās, 21 kvalitatīvajā rādītājā, detalizētāk vērtēja mācību procesu latviešu valodas, literatūras, matemātikas, krievu valodas, sporta stundās.

Ekspertu komisija mūsu skolas skolotāju, vadības un audzēkņu darbu novērtēja ļoti labi. Mūsu skolas stiprās puses ekspertu vērtējumā: labvēlīgs skolas mikroklimats un demokrātiska atmosfēra; laba skolas, pilsētas domes un Izglītības pārvaldes sadarbība; plānveidīgs, sistematizēts un strukturēts skolas vadības komandas darbs; tīra,sakopta un droša vide skolēniem un darbiniekiem; profesionāls, kvalificēts atbalsta personāls; daudzpusīgs un izglītojošs interešu izglītības programmu piedāvājums; moderno tehnoloģiju pielietojums mācību procesā.’’

 

‘’Kvadrātsakne’’, 2007.gada janvāris –‘’Janvārī uzsākām mācības atjaunotā un izremontētā informātikas kabinetā. Paši skolēni ir sajūsmā par jauno telpu,’’vēsta skolas avīze,’’kabinets ir komfortabli iekārtots un nodrošina patīkamu strādāšanu mācību stundās. Klase ir aprīkota atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un ļauj apgūt vairāk un dziļāk zināšanas. Lielākajai daļai skolēnu pašiem mājās ir šāda moderna tehnika, taču tagad tā pieejama arī skolā. Šis kabinets saņēmis arī direktores un skolotāju atzinību. Telpā pavisam ir 15 darba vietas, kas aprīkotas ar LCD monitoriem, lāzerpelēm un kvalitatīvām tastatūrām. Skolotāja darba vieta aprīkota ar programmu, kas ļauj kontrolēt visu, ko skolēni dara. Šajā kabinetā novietots arī projektors.’’ E.Strupule, K.Tīruma 7.a.

Skolas avīzes aktualitāte, vēsta K.Kovaļa 11.h –‘’Līdzšinējais skolēnu prezidents Mareks Rubīns (12.d) ir beidzis savus prezidenta pienākumus, un beidzamais, ko viņš izdarīja – ieviesa jaunu parlamentāro sistēmu skolā.

Skolā no 2007.gada pie varas ir jauna partija, kuru ievēlēja 24.decembrī. Partiju veido ‘’Skolai, skolēniem’’ un ‘’Meiju ceļš’’ pārstāvji.

Pirmā sapulce notika 9.janvārī, kurā tika ievēlēts jaunais prezidents un ministrijas. Prezidents – Vents Karelis, vietnieks – Reinis Jurkevičs; kultūras ministrs – Kristīne Kovaļa, vietnieks – Krista Rumbēna; ārlietu ministrs – Reinis Jurkevičs; iekšlietu ministrs – Dinārs Osipovs, vietnieks – Kitija Kudiņa; sporta ministrs – Kristaps Lejiņš, vietnieks – Rolands Vereščagins; finansu ministrs –Krista Rumbēna, vietnieks – Kristīne Kovaļa; tehnikas ministrs – Rihards Ošs, vietnieks – Artūrs Smirnovs.’’

 

‘’Kvadrātsakne’’, 2007.gada februāris, marts – ‘’20.februārī gandrīz 250 10.-11.klašu skolēnu prezentēja komisijas priekšā savu zinātniski pētniecisko darbu. Skola lepojas ar audzēkņiem, kuri saņēma augstāko novērtējumu un bija tiesīgi pārstāvēt skolu pilsētas ZPD konferencē 17.martā – V.Bergfelds(11.m) ‘’Fizikas likumuizpausmes ilūzijās un maģiskos trikos’’;K.Līsmanis (11.m) ‘’Jelgavas pilsētas dižkoki vēsturiskā skatījumā’’; J.Uzāne (10.m)‘’Atkritumu problēmu risināšanas iespējas Jelgavā’’; S.Logina (10.m) ‘’Slengs jaunākajā latviešu dzejā’’; S.Sproģe (10.m) ‘’Par un pret skolas formām’’; K.Strautāne un I.Martinsone (10.m)’’Skolotāju neformālā vērtēšana vidusskolā’’; A.Sloka, O.Sidoroviča (11.b) ‘’Nepilngadīgu meiteņu grūtniecība Jelgavā’’; S.Pātare, R.Leišavniece (10.b)’’Brīva laika pavadīšanas iespējas Jelgavā’’; K.Kaliksons (10.b) ‘’Kūlas dedzināšana’’; D.Krivens (11.m) ‘’Iedzīvotāju problēmas daudzdzīvokļu namos Jelgavā’’; G.Akimova (11.h) ‘’Skolēnu adaptācijas process Jelgavas 1.ģimnāzijā’’. Skolēniem palīdzēja viņu darbu vadītāji: A.Sālzirnis, V.Kagaine, V.Miglāne, V.Hermane, L.Soldatenoka, V.Grunte, A.Aizsila. Skolu un pilsētu valsts ZPD konferencē aizstāvēs V.Bergfelds, D.Krivens un S.Logina, kuri ieguva pirmo vietu pilsētas konferencē savā jomā un (‘’Kvadrātsakne’’, 2007.gada maijs) – 28.aprīlī startēs Latvijas 31.skolēnu zinātniskajā konferencē, Vadims savu darbu izstādīs arī 27.aprīlī kā stenda referātu. Santa Logina (10.m) Valodniecības, literatūras, cittautu valodniecības sekcijā ieguva otro vietu.Apsveicam!’’D.Krivens (11.m) skolas avīzei.

‘’2.martā 12.klašu absolventi par zīmi savai sadarbībai ar Jelgavas 1.ģimnāziju saņēma skolas talismanu – žetona gredzenu, kas šogad ir vienots visiem skolas absolventiem. Pasākums kā vienmēr bija sirsnīgs un emocionāls, pilns gaišu, jauku  un humorpilnu atmiņu.’’

 

‘’Kvadrātsakne’’, 2007.gada aprīlis – ‘’Skolas dzīvi krāšņo daudzveidīgi konkursi. Arī  šis mācību gads nav izņēmums. Marta sākumā tradicionāli notika glītrakstīšanas konkurss, lai veicinātu skolēnu rokrakstu kultūru. Šajā konkursā piedalījās 7.-12.klašu skolēni. Nominācijā ‘’Glītākais rokraksts’’ uzvarēja L.Jirgensone (11.h), D.Šuberte (11.h), D.Kokare (9.a), I.Šeļegova (8.a), T.Domnieks (7.d).Nominācijā ‘’Savdabīgākais rokraksts’’ tika apbalvoti V.Voitešonoka (11.m), K.Ādama (11.h), L.Viņķele (10.h), K.Gross (8.f) un M.Kārkliņa (7.c).

21.martā skolas aktu zāle pulcēja tradicionālā oratoru konkursa dalībniekus. Trīs minūšu laikā bija jāizklāsta savs viedoklis, stāstījuma tēmām tika izvēlēti latviešu tautas sakāmvārdi. K.Sondors (8.b) un A.Pampe (11.m) sakāmvārdu interpretēja visfilozofiskāk, savukārt K.Zuševics (11.b) un K.Dobrais (9.b) saņēma atzinību kā emocionālākie oratori. Balvu par saturīgākostāstījumu ieguva S.Možaikina (8.c) un V.Karelis (11.h), bet K.Strode (12.a) sakāmvārdu interpretēja vismūsdienīgāk.

Skolas karikatūru konkursā šogad uzvarēja un pirmo vietu ieguva M.Šeļegovskis (9.a), otro vietu O.Kusiņas un I.Upenieces (12.b) kopdarbs, bet trešo vietu dala L.Pavlovska (10.h) un A.Balodis (8.g).

11.aprīlī aktu zālē risinājās anekdošu konkurss ‘’Zvaigzne Nr.1’’. Labākie smīdinātāji un stāstnieki izrādījās J.Snopkovs (7.e), Ģ.Līsmanis (9.a), K.Dobrais (9.b), Ņ.Lakstīgala (12.d).

‘’Erudīta’’ finālisti – skolotāju komanda (1.v.), 11.m (2.v.) un 12.a (3.v.).’’

‘’2007.gada 27.aprīlī mūsu skolā viesojās E-lietu ministre I.Gudele. Viņa tikās ar Jelgavas skolu direktoriem, vietniekiem informātikas jautājumos un Jelgavas domes pārstāvjiem. Ministre prezentēja ministrijas izstrādāto programmu 2007.-2013.gadam ‘’Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei.’’

 

‘’Kvadrātsakne’’, 2007.gada maijs – ‘’26.aprīlī, mūsu skolas 8.a un 8.c klases piedalījās Zelta Zivtiņas rīkotajā ‘’ZZ Čempionātā’’. Atšķirībā no ‘’Lielās balvas’’, mums (8.a) šajā pasākumā izdevās startēt pat ļoti labi, iegūstot 2.vietu starp veselām 18 citām klašu komandām no Zemgales vecuma grupā 6.-8.klases. Šis čempionāts nebija vienkārši sportošana, dzīšanās pēc labāka rezultāta. Tika satikti draugi un paziņas no vecajām skolām, visu pasākumu laiku, manuprāt, bija jautri, un varbūt vismaz uz to brīdi tika satuvināta klases komanda un tādēļ 8.a spēja gūt tik labus rezultātus. Protams, paldies Santai, kas visu noorganizēja. Veiksmi finālā Rīgā!’’ T.Kaņepons(8.a).

 

Par panākumiem, skolas godu aizstāvot un tēlu popularizējot, 2006./ 2007.mācību gadā Goda grāmatā ierakstīti Jelgavas 1.ģimnāzijas skolēni: M.Rubīns, A.Šluburs, I.Šeļegova, S.Logina, A.Šaveca, D. Pupkovs, J.Amsters, R.Seikstule, K.Lejiņš, K.Rumbēna, K.Tīruma, D.Popovskis, K.Dobrais, A.Jefimovs, A.Strode, E.Vasiļjevs, G.Strode, J.Mākulēns, K.Sīle, D.Bārbale, M.Mironova, I.Kondrāte, D.Krivens, G.Akimova, V.Bergfelds, S.Sproģe, K.Līsmanis, J.Uzāne, J.Loseva, L.Sapsaļova, A.Jankovskis, R.Steķis, A.Pampe, ansamblis ‘’Defise’’ – E.Siliņa, K.Pjasecka, I.Briede, A.Leite, L.Jirgensone, I.Ozoliņa, L.Pilipāviča – vadītāja Sarma Rudzutaka, M.Balgalvis, A.Romanovskis, A.Ramza, Ņ.Lakstīgala, D.Ķerpe, I.Nagle, I.Valdmane, I.Upeniece, V.Druzjaka, M.Šketika, K.Plinka, I.Badune. Skolotāji: V.Zakse, V.Kagaine, V.Miglāne, Z.Jevsina, I.Kruglauža, A.Sālzirnis, T.Dzidzēviča, M.Gāle, V.Hermane, I.Skudra –Bebriša, A.Aizsila, B.Geidāne, V.Grunte, S.Anševica, T.Šembele, S.Bula, I.Spārīte, L.Soldatenoka, S.Rudzutaka, V.Zelmene, S.Lorence, M.Actiņa, R.Šķiliņa, A.Lukss. 2007.gada 18.maijā.

 

2007.gada absolventi:

34

12

12a

12b

12c

12d

Igors Baņņikovs Karīna Andrejeva Raivis Ābele Vadims Bogdanovs
Aleksandrs Barkancevs Nadežda Beļikova Ilze Balgalve Anastasija Folomejeva
Jānis Bartuševičs Evita Briģe Irina Baluša Artūrs Gatiņš
Iveta Bernāne Zita Briņeca Ieva Bukša Jeļena Gavrilova
Olga Dmitrijeva Ritma Brokāne Sanda Čuhalova Oļegs Grakovičs
Jeļena Figurkina Aiva Gacka Valērija Druzjaka Margarita Gudkova
Santa Gapļičņika Karīna Gorbenko Toms Falaļejevs Karina Jaška
Artjoms Hils Līna Grosgale Sandija Griba Aleksandrs Jefimovs
Aigars Kleins Anna Ivanova Daiga Grūbe Jānis Jurevics
Evija Kripe Ilze Kaļva Ieva Gulbe Raimonds Kupčs
Viktorija Laviša Olga Kusiņa Jeļena Holodkova Karina Kvitkova
Dāvis Liekna Darja Mihailova Artūrs Jankovskis Didzis Ķerpe
Madara Liepniece Juris Nartišs Juris Katkovs Ņikita Lakstīgala
Jeļena Loseva Evita Ozola Laura Kravale Evita Luļļa
Toms Neilands Ainārs Persidskis Kristīna Krimmele Vita Miķelsone
Tatjana Petkuna Diāna Pranka Jeļizaveta Kuzmina Uģis Mūrnieks
Elīna Rune Ilva Raģe Zanda Larionova Edgars Palabinskis
Daiga Rutka Ainārs Ramza Signe Lonerte Alfs Pampe
Diāna Saveļjeva Evija Ridere Dita Mākulēna Māris Pošeika
Kristīna Sindecka Raitis Rozners Edijs Pietkuns Mareks Rubīns
Kristīne Strode Dana Sopko Laura Pudāne Jana Ruslevica
Karina Studente Sandis Sutens Ludmila Sapsaļova Ilze Sabule
Karīna Ščerbaka Baiba Svikle Dita Siliņa Diāna Sjanita
Diana Šilo Edgars Šteinbergs Elīna Soja Marina Skorodihina
Artūrs Tabunovs Aira Tupiņa Reinis Steķis Anna Strode
Linda Vagale Ilze Upeniece Elīna Strode Albīne Šaveca
Oļesja Vasiļjeva Aleksandra Vasiļjeva Zane Ulmane Artūrs Šluburs
Kaspars Veits Kristīne Zariņa Arturs Umbraško Una Usāne
Marjus Zaļeckis
Edīte Zvaigzne
Anija Žunna

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 − 2 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>