Šobrīd aktīvie projekti

"Latvijas skolas soma" no 01.09.2018.

Skolas soma

Programmas mērķis ir nodrošināt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju pieredzēt Latviju klātienē, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības.

Programmā piedalās skolēni no 1. līdz 12.klasei. Viņiem ir nodrošināta iespēja pieredzēt mākslu un kultūru ( skatuves māksla, mūzika, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas

Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" saturs ir saistāms ar šādām jomām:

  • Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības;
  • Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes;
  • zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā;
  • Latvijas daba un kultūrainava.

Vairāk te:
2019./2020.m.g.
2018./2019.m.g.

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 16.03.2017. – 31.12.2022.

Pumpurs

Projekta mērķis - samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Mūsu skolā šī projekta ietvaros 5.-12. klašu skolēni saņems dažādu speciālistu konsultācijas, kā arī kompensācijas par ēdināšanu, individuālās lietošanas priekšmetiem un tamlīdzīgi.

Vairāk te ...

Projekts Nr. 8.3.4.0./16/I/001

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 29.08.2017. - 31.05.2019.

Nacionālās attīstības plāns

Projekta mērķis - nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Mūsu skolā šī projekta ietvaros 1.-9. klašu skolēni apmeklēs nodarbības individualizētam mācību atbalstam sekojošās projekta piedāvātajās jomās:

  • STEM jomā - praktiskas nodarbības pasaules iepazīšanai, tehniskās jaunrades diena.
  • Valodu jomā - nodarbības lasītprasmes pilnveidošanā.
  • Kultūrizglītības jomā tiks realizēta aktivitāte - "Mācību vizīte", diskusiju klubs "Teātra izrādes apmeklējums" un organizēts "Zemgales reģiona skolu teātru festivāls".

Vairāk te ...

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001

"STEM through 21st Century Skills" 2017. - 2018.

erasmus+

Ievērojot mūsu skolas vīzijas un inženierzinātņu novirzienu, projekts ir saistīts ar dabaszinībām, tehnoloģijām, inženierzinībām un matemātiku. Projekta mērķis ir popularizēt šos priekšmetus, attīstīt skolēnos kritisko un radošo domāšanu, komunikāciju prasmi un sastrādāšanos ne tikai starp savas skolas biedriem, bet arī ar citu Eiropas valstu skolēniem.

Projekts paredzēts 5.klašu skolēniem un darba valoda ir angļu.

Realizācija notiek sadarbībā ar skolām no Dānijas, Igaunijas un Islandes.

Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekts Nr. 2017-1-LV01-KA219-035431.

"Demokrātija un kultūra skolā" 2017. - 2018.

junior_nordplus

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Oerum School no Dānijas. Projektā būs iesaistīti vismaz 25 pamatskolas (7. un 8. klases) skolēni un vismaz 3 skolotāji.

Pēdējie projekti

"Pasaku spēles" 12.2016. - 02.2017.

etwining2017

Izmantojot vizuālas programmēšanas programmas Scratch un Kodu Game Lab, veidojām spēles pasakām (no mūsu skolas iesaistījās 2.klašu skolēni, kas apgūst Kodu Game Lab).

Mērķis: izmantojot vizuālo programmēšanu, skolēni apguva programmēšanas pamatus, attīstīja loģisko domāšanu. Projekta ietvaros mērķtiecīgi tika veicināta skolēnu lasītprasme.

Rezultāti: tika izveidotas pasaku spēles, nopublicētas. Katram interesentam bija iespēja iepazīties un izspēlēt tās.

"Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā"

Sports proj.

Projekta mērķis ir uzlabot bērnu fizisko attīstību un pēctecīgu mācību priekšmetu „Fiziskā izglītība un veselība” un „Sports” satura apguvi visās vispārējās izglītības pakāpēs, papildinot un pilnveidojot bērnu vecumam un izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā atbilstoša sporta inventāra nodrošinājumu sešās pašvaldības izglītības iestādēs, tādējādi nodrošinot iespējas ikvienam bērnam un jaunietim iesaistīties sporta nodarbībās, piemērojot fizisko aktivitāšu veidus atbilstoši viņu fiziskajai sagatavotībai un interesēm, kā arī nodrošinot, lai bērni un jaunieši ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs. Vairāk te...