JELGAVAS 1.ĢIMNĀZIJA

PROJEKTI


eTwinning

"Pasaku spēles". Izmantojot vizuālas programmēšanas programmas Scratch un Kodu Game Lab veidosim spēles pasakām

sports2016

"Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā"

PROJEKTI

Mūsu skola ir atvērta jaunām idejām un sadarbībai dažādos projektos. Ja jums ir idejas un vēlaties sadarboties ar mums, lūdzu sazinieties: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv

Projektu arhīvs...

"Pasaku spēles" 12.2016. - 02.2017.

eTwinning

Izmantojot vizuālas programmēšanas programmas Scratch un Kodu Game Lab veidosim spēles pasakām (no mūsu skolas iesaistās 2.klašu skolēni, kas apgūst Kodu Game Lab).
Mērķis: izmantojot vizuālo programmēšanu, skolēni apgūs programmēšanas pamatus, attīstīs loģisko domāšanu. Projekta ietvaros tiks mērķtiecīgi veicināta skolēnu lasītprasme.
Rezultāti: tiek izveidotas pasaku spēles, nopublicētas. Katram interesentam būs iespēja iepazīties un izspēlēt tās.

"Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā"

Sports proj.

Projekta mērķis ir uzlabot bērnu fizisko attīstību un pēctecīgu mācību priekšmetu „Fiziskā izglītība un veselība” un „Sports” satura apguvi visās vispārējās izglītības pakāpēs, papildinot un pilnveidojot bērnu vecumam un izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā atbilstoša sporta inventāra nodrošinājumu sešās pašvaldības izglītības iestādēs, tādējādi nodrošinot iespējas ikvienam bērnam un jaunietim iesaistīties sporta nodarbībās, piemērojot fizisko aktivitāšu veidus atbilstoši viņu fiziskajai sagatavotībai un interesēm, kā arī nodrošinot, lai bērni un jaunieši ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs.Vairāk te...

"Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos"

esf.pr.

Projekta mērķis ir, piešķirot mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem, nodrošināt izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības iestādēm.
Ar šīm aktivitātēm sekmēt vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošināt izglītojamo sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās.
Mērķstipendijas tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katrs pedagogs papildus savam tiešajam darbam apņemas veikt vismaz četrus papildus uzdevumus.
Projekta aktivitātes tiek īstenotas no 2007. gada.

"Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

eraf.pr.

Vairāk kā 15 pedagogi ir izmantojuši minētā projekta sniegtās iespējas.
Projekta gaitā pedagogi saņem stipendijas 100 LVL mēnesī un mācību maksu pedagogiem darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai vai zināšanu un prasmju pilnveidei profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, kā arī stipendija pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanai.
Projekta aktivitātes tiek īstenotas no 2009. gada.

"Dabaszinātnes un matemātika"

esf.pr.

Šī projekta ietvaros noris darbs pie mācību satura pilnveides 7 – 9. klašu dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos.

Projekta mērķi:

  • Pilnveidot mācību saturu dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos
  • Akcentējot skolēnu praktiski pētniecisko darbību un prasmes lietot skolā iegūtās zināšanas reālās dzīves situācijās, sekmēt informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.
  • Nodrošināt metodisku atbalstu skolotājiem un skolēniem dabaszinātņu un matemātikas apguvē vispārējā izglītībā – sagatavot daudzveidīgus materiālus par mācību metožu izmantošanu, skolēnu sasniegumu vērtēšanu, kā arī dažādus vizuālos materiālus skolotājiem un skolēniem drukātā un elektroniskā formātā.
  • Paaugstināt dabaszinātņu un matemātikas skolotāju, arī nozares ekspertu un topošo skolotāju profesionalitāti darbā ar modernizēto mācību saturu un izstrādātajiem skolotāju atbalsta materiāliem.
  • Sekmēt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, organizējot daudzpusīgu sadarbību ar augstskolām, zinātnes iestādēm un uzņēmējiem.

Projekta īstenošanas laiks: 15.12.2008- 31.10.2011
Vairāk informācijas mājas lapā: www.dzm.lv

"Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā"

eraf.pr.

Piedaloties minētajā projektā, mūsu skolā plānots iegādāt aptuveni 45 datorus, kā arī pilnveidot lokālo datortīklu.
Šis projekts tiek īstenots ar mērķi uzlabot izglītības kvalitāti un efektivitāti, nodrošinot izglītības iestādes ar efektīvu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru.
Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada janvāris - 2011.gada jūnijs.

"Nākotnes celšana, balstoties uz pagātnes pamatiem: vietējās arhitektūras salīdzināšana"

arhitekt.pr.

Šī Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta mērķis ir iepazīt vietējo arhitektūru, salīdzināt ar pārējām partnervalstīm, uzlabot angļu valodas zināšanas, saskarsmi, citas tautas un to kultūru, datorzināšanas u.c.
Projektā mūsu skola piedalās kā partneris kopā ar skolām no Vācijas, Polijas, Slovēnijas, Zviedrijas, Spānijas un Itālijas.
Koordinatorvalsts – Francija.
Projekta vietne internetā: http://www.comenius-architecture.org

VISI KOPĀ 09.2016.

Visi kopā

SKOLOTĀJI 09.2016.

Meklē savu skolotāju?
Varbūt ielūkojies šeit?

skolotaji

ESI VESELS!

Vai zini, ka mutē var būt vairāk baktēriju, kā šūnu tavā ķermenī? Atgādinām, ka zobārstniecība un zobu higiēna līdz 18 gadu vecumam valsts apmaksātās programmas ietvaros ir PAR BRĪVU - tepat, mūsu skolā!
Izdevīgi piedāvājumi arī vecākiem par 18!

zobarsts

SEKO TWITERĪ!

YOUTUBE KANĀLS

Jūtūbei